Prilog II Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (REACH) dopunjen je Uredbom Komisije (EU) 2020/878 od 18.06.2020.

Promjene REACH-a postavljaju nove zahtjeve za sigurnosno-tehničke listove (STL). Promjene su učinjene u skladu s pravilima za STL-ove iz 6. i 7. revizije GHS-a i Uredbe (EZ) br. 1272/2008 (CLP).
Promjene uključuju označavanje nano-oblika u STL-ovima. Svaki relevantan odjeljak u STL-u će naznačiti obuhvaća li odjeljak nano-oblike, koji različiti nano-oblici su obuhvaćeni, te povezati svaki nano-oblik s odgovarajućim sigurnosnim informacijama.
Također su specificirana pravila za uključivanje UFI oznake u STL. Ako je potrebna, UFI oznaka će biti uključena u pododjeljak 1.1. STL-a.
U odjeljak 3. STL-a moraju biti uključene tvari s harmoniziranim razvrstavanjem, specifičnim koncentracijskim granicama, M-faktorom, te procjenom akutne toksičnosti, ako su dostupne.
Nadalje, dopunjeni su zahtjevi za STL-ove za endokrine disruptore i smjese. Pododjeljak 2.3. pruža informacije o svojstvima endokrine disrupcije pojedine tvari. Tvar koja izaziva endokrinu disrupciju mora biti naznačena u odjeljku 3. STL-a ako je prisutna u koncentraciji koja premašuje 0,1 %. Informacije o svojstvima endokrine disrupcije koje uzrokuju zdravstvene ili ekološke učinke dostupne su u novim pododjeljcima 11.2. i 12.6. STL-a.
Ova uredba je stupila na snagu 16.07.2020. i primjenjuje se od 01.01.2021. uz prijelazno razdoblje od dvije godine.

KAKO NOTIFICIRATI KEMIKALIJE ZA HRVATSKO TRŽIŠTE

Za sve kemikalije koje podliježu članku 31. Uredbe REACH potrebno je dostaviti sigurnosno-tehnički list (STL) za upis u registar kemikalija. STL treba biti kompletno na hrvatskom jeziku i sadržavati broj telefona hrvatskog Centra za kontrolu otrovanja (01/2348-342). STL je potrebno poslati na upis u registar kemikalija na e-mail toksikologija@hzjz.hr u word ili pdf formatu.

Ako kemikalija podliježe Prilogu VIII. Uredbe CLP, tada je uz STL potrebno odraditi i PCN notifikaciju, odnosno notificirati kemikaliju putem ECHA-inog portala za Centre za otrovanja.

PCN notifikacije se neće naplaćivati, ali se upis STL-ova u Registar kemikalija naplaćuje po cijeni od 31,85 € (+ PDV) po dokumentu, odnosno 15,93 € (+ PDV) po dokumentu za reviziju.

HOW TO NOTIFY CHEMICALS FOR CROATIAN MARKET

Safety data sheets (SDS) of all chemicals that are subject to Article 31 of REACH Regulation need to be sent for inclusion into the Croatian registry of chemicals. SDS documents need to be completely in Croatian language and contain the emergency number of the Croatian Poison Control Centre (+385 1 2348 342 – Centar za kontrolu otrovanja). They should be sent to the e-mail toksikologija@hzjz.hr in word or PDF format.

If the chemical is subject to Annex VIII of CLP Regulation then the PCN notification needs to be done through the ECHA portal for Poison Centres as well.

There is no fee for the PCN notification, but we charge inclusion of SDS documents to our registry of chemicals in the amount of 31,85 € (+TAX if applicable) per SDS document or 15,93 € (+TAX if applicable) per SDS document for revision.