Projekt PARC – The European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals

 

Europsko partnerstvo za procjenu rizika od kemikalija (PARC – The European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals) jedan je od projekata odabranih za financiranje okvirnog programa Europske unije “Horizon Europe” za razdoblje 2021.-2027. Koordiniran od strane French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety (ANSES), ovaj veliki projekt nastoji razvijati procjenu kemijskog rizika sljedeće generacije kako bi se zaštitilo zdravlje čovjeka i okoliš.

U projektu sudjeluje 200 partnera iz 28 zemalja EU: nacionalne agencije i istraživačke organizacije koje rade u područjima okoliša ili javnog zdravstva, Europska kemijska agencija (ECHA), Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Europska agencija za okoliš (EEA).

Europsko partnerstvo za procjenu rizika od kemikalija ima za cilj unapređenje istraživanja, razmjenu znanja i poboljšanje vještina u procjeni rizika. Time će pomoći podržati kemijsku strategiju Europske unije za održivost, utirući put ambiciji “nulte zagađenosti” najavljenoj u Europskom zelenom dogovoru.

Partnerstvo obuhvaća sve aspekte procjene kemijskog rizika, posebno s ciljem: boljeg predviđanja rizika u nastajanju, boljeg računanja kombiniranih rizika i podupiranja konkretne provedbe novih orijentacija u europskim javnim politikama za zaštitu zdravlja čovjeka zaštitu i okoliša kao odgovor na važna pitanja za zdravlje, ekologiju i očekivanja građana.

 

Glavni ciljevi:

Razviti znanstvene vještine potrebne za rješavanje trenutnih i budućih izazova u kemijskoj sigurnosti

Pružiti nove podatke, metode i inovativne alate onima koji su odgovorni za procjenu i upravljanje rizicima od izlaganja kemikalijama

Ojačati mreže koje okupljaju aktere specijalizirane u različitim znanstvenim područjima koji pridonose procjeni rizika

 

Očekivani rezultati:

Uspostava stalne interdisciplinarne mreže na europskoj razini za identificiranje i određivanje prioriteta konceptualnog, znanstvenog i tehničkog napretka i potreba u smislu istraživanja i inovacija

Razvoj zajedničkih istraživačkih i inovacijskih aktivnosti koje odražavaju definirane prioritete

Jačanje postojećih sposobnosti za istraživanje i inovacije te stvaranje novih međudisciplinarnih platformi u Europi

 

Prvi koraci u partnerstvu:

Nastaviti istraživanja iz područja humanog biomonitoringa i praćenja izloženosti kemikalijama, pokretanjem europskih istraživanja kako u općoj tako i u profesionalno izloženoj populaciji, te pregledom trenutnog stanja tehnika praćenja kemikalija u svrhu uspostave novih tehnika ili proširenja opsega kemikalija koje se prate i u konačnici uvesti inovacije u pogledu korištenih analitičkih metoda.

 

Doprinijeti generiranju podataka kako bi se zadovoljile regulatorne potrebe i razvoj novih metodoloških pristupa za procjenu učinaka na ljude ili na ciljne organizme u okolišu

Razviti računalne modele i metode analize podataka za proučavanje učinaka smjesa i kombiniranog izlaganja

 

Pridonijeti tome da podaci i modeli budu dostupni i ponovno upotrebljivi u svrhe istraživanja i procjene rizika (tj. koji zadovoljavaju načela FAIR: dostupno – dostupno – interooperabilno – ponovno korišteno), kao dio pristupa „Otvorene znanosti“

 

Razviti nove koncepte i alate potrebne za provedbu Strategije održivosti kemikalija EU-a: kemijska sinteza novih spojeva ili materijala bez rizika po zdravlje čovjeka i okoliš, sposobnost otkrivanja tvari koje su opasne po zdravlje ili okoliš, ili osiguravanje alata za modeliranje

 

Strategija istraživanja i program rada osigurat će promicanje otvorenog i transparentnog dijaloga između znanstvenih i regulatornih tijela, uključujući sve dionike

 

 

Trajanje projekta: 84 mjeseca