NOVA UREDBA – THC, 2022.

Objavljeno: 1. ožujka 2023.
UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1393 оd 11. kolovoza 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina delta9-tetrahidrokanabinola...