Vol 3, Broj 9, 7. siječnja 2007.

Vol 3, Broj 9, 7. siječnja 2007.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Od urednice broja PDF
Sanja Musić Milanović
Riječ urednice teme PDF
Đulija Malatestinić
Zašto tema “Hrana i zdravlje?” PDF
Marijan Katalenić
Riječ urednice teme PDF
Renata Peternel

Gost

Intervju sa Zlatkom Komadinom,dipl.ing; Županom Primorsko-goranske županije PDF
Đulija Malatestinić

Stručni radovi

Vizija i misija Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za 21. stoljeće PDF
Vladimir Mićović
Konzumacija sredstava ovisnosti među djecom i mladima u Primorsko-goranskoj županiji PDF
Andrea Mataija Redžović
Značaj « peer education « u spolnom odgoju mladih PDF
Mirjana Malović-Bolf, Nevenka Vlah, Vlasta Kosanović
Zdravstvena zaštita školske djece, mladeži i studenata- devetogodišnje iskustvo PDF
Jagoda Dabo, Vanja Tomac, Nataša Dragaš Zubalj
Zdravstvena ispravnost vode za piće na području Primorsko-goranske županije u 2005. godini PDF
Dušanka Ćuzela-Bilać, Vanda Piškur
Kakvoća mora za kupanje na području Primorsko-goranske županije u 2006. godini PDF
Dušanka Ćuzela-Bilać, Itana Bokan
Uloga tima u motivaciji ovisnika u programu liječenja PDF
Mira Ivanović, Jadranaka Negulić
Kratka povijest razvitka Katedre za zdravstvenu ekologiju PDF
Vladimir Mičović
Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju PDF
Anto Jonjić
Neke karakteristike umrlih ovisnika Centra za prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti Rijeka, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ Rijeka PDF
Pino Tuftan
Sanitarno inženjerstvo u javnom zdravstvu PDF
Vladimir Mićović, Đana Pahor, Čedomila Milin, Dražen Stojanović
Ronjenje – rekreacija i zdravlje PDF
Dražen Stojanović
Što je hrana? PDF
Marijan Katalenić
Obilježja prehrane i uhranjenosti stanovništva Hrvatske PDF
Katica Antonić Degač, Zrinka Laido, Antoinette Kaić-Rak
Piramida pravilne prehrane PDF
Andreja Barišin
Prehrana i zdravlje PDF
Branko Brkić
Religija i hrana PDF
Iva Alebić, Darija Vranešić Bender
Vegetarijanstvo PDF
Darija Vranešić Bender
Vegetarijanska prehrana u dječjem vrtiću grada Rijeke PDF
Gordana Kenđel, Sandra Pavičić Žeželj, Branka Međugorac
Makrobiotika – terapija i stil života PDF
Darija Vranešić Bender
Jesti malo, ali dobro PDF
Marijan Katalenić
Ugljikohidrati u glavnom obroku dječjih vrtića Osijeka PDF
Marina Valek, Zdravko Ebling, Belita Laslavić, Nada Pitlik
Rizik pothranjenosti kod slavonaca starije životne dobi uporabom „mini nutritional testa“- pilot istraživanje PDF
M Valek, M Klarić, I Valek, A Dumić, K Valek
Zastupljenost mlijeka i mliječnih proizvoda u učeničkom domu Grada Rijeke PDF
Gordana Kenđel, Sandra Pavičić Žeželj, Branka Međugorac
Prehrambene navike stanovnika općine Kostrena PDF
Gordana Kenđel, Dražen Stojanović, Đulija Malatestinić, Vladimir Mićović
Masti i ulja u prehrani PDF
Marijan Katalenić
Sladoled, ugodne kalorije PDF
Marijan Katalenić
Pravilnik o hrani za posebne prehrambene potrebe PDF
Jadranka Balenović, Lea Pollak
PREHRAMBENE I ZDRAVSTVENE TVRDNJE – Obavještavanje potrošača u EU i Hrvatskoj PDF
Marijan Katalenić
Sustav osiguranja zdravstvene ispravnosti hrane u Hrvatskoj PDF
Krunoslav Capak
Kontaminacija hrane organskim štetnim tvarima PDF
Zorka Knežević
Pesticidi u modernom svijetu PDF
Dubravka Kipčić
Toksini fusarium plijesni i drugi toksini PDF
Marijan Katalenić
Dioksini u hrani i okolišu PDF
Marijan Katalenić
Pesticidi u hrani PDF
Teuta Tompić, Vesna Šimunić-Mežnarić, Mario Posedi, Božidar Blažeka
Alergeni u hrani – zakonodavstvo i obveze proizvođača PDF
Sanja Katalenić
Bojila Sudan u hrani PDF
Branka Međugorac, Elza Sirnik
Učestalost izolacije Escherichia coli O157 iz hrane PDF
Ivancica Kovacek
Monascus PDF
Marijan Katalenić
Zaslađivači u hrani PDF
Marijan Katalenić, Massimo Giangaspero
Fosfati i polifosfati – emulgatorske soli PDF
Marijan Katalenić
Značajke prehrambenih aditiva kod djece PDF
Renata Josipović
Prehrambeni aditivi PDF
Marijan Katalenić
Nova i GM hrana PDF
Jelena Žafran Novak
Genetički modificirani organizmi i hrana PDF
Darija Vranešić Bender
Nove pakovine i hrana PDF
Marijan Katalenić
RASFF – žurni sustav uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje PDF
Diana Herold
Zagađenje zraka – javnozdravstveni problem PDF
Renata Peternel, Predrag Hercog
Dnevne i sezonske varijacije lebdećih čestica (PM10) i dušikovog dioksida u rezidencijalnoj četvrti grada Zagreba PDF
Predrag Hercog, Renata Peternel
Kakvoća zraka na području Primorsko-goranske županije u 2005. PDF
Ana Alebić-Juretić, Nada Matković
Nova zakonska regulativa Republike Hrvatske u zaštiti zraka PDF
Predrag Hercog
Biološki monitoring zraka PDF
Renata Peternel
Utjecaj zagađenog zraka na plućne bolesnike PDF
Alma Rožman
Alergijske bolesti i dišni sustav PDF
Sanja Popović-Grle
Pelud u zraku na području Grada Rijeke u 2005. godini PDF
Itana Bokan, Nikolina Furlan, Nada Matković
Prevencija ovisnosti – suradnjom u lokalnoj zajednici do učinkovitog programa primarne prevencije PDF
Darko Roviš
Centri za mlade – od projekta do prakse PDF
Jagoda Dabo, Klaudija Salamon Benić, Mirjana Bolf Malović
Program ranog otkrivanja raka dojke u žena Primorsko- goranske županije PDF
E. Grgurević – Dujmić, S. Janković, A Bobinac
Savjetovalište za mlade Centra za prevenciju ovisnosti PDF
Sanja Ćosić
Zdravstvena kontrola prehrane u dječjim vrtićima grada Rijeke PDF
Sandra Pavičić Žeželj, Gordana Kenđel, Branka Međugorac
Obiteljski astma program za Primorsko-goransku županiju PDF
Helena Glibotić Kresina, Suzana Janković, Đulija Malatestinić
Pilot projekt ranog otkrivanja raka vrata maternice u žena Primorsko-goranske županije PDF
E. Grgurević-Dujmić, Đ. Malatestinić, S Janković
Rak debelog crijeva, program prevencije i ranog otkrivanja u Primorsko-goranskoj županiji PDF
Henrietta Benčević –Striehl, Suzana Janković, Đulija Malatestinić, Helena Glibotić Kresina
Projekt: Prevencija kardiovaskularnih bolesti kod stanovnika Primorsko-goranske županije PDF
Helena Glibotić Kresina, Henrietta Benčević, Suzana Janković
Pilot projekt: «Osiguranje dostupnosti mjerenja krvnog tlaka kod stanovnika Primorsko-goranske županije» PDF
Helena Glibotić Kresina, Suzana Janković, Đulija Malatestinić, Henrietta Benčević Striehl
Značaj preventivne (skrining) mamografije PDF
E. Grgurević-Dujmić, S. Janković, A. Bobinac
Grad Rijeka: korak po korak do zdravoga grada PDF
Kristina Dankić, Ankica Perhat
Suvremena laboratorijska dijagnostika genitalnih klamidijskih infekcija – naša iskustva PDF
Tomislav Rukavina
Program pomlatka i mladeži Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Rijeka PDF
Branka Maračić, Suzana Janković
Značajke nadzora i kontrole zdravstvene ispravnosti namirnica u tijeku Domovinskog rata PDF
K. Capak, Ž. Baklaić, M. Ljubičić, A. Kaić-Rak, K. Degač – Antonić
Uspješno upravljanje zdravstvenim sustavima PDF
Nikolina Radaković
Higijensko-epidemiološki nadzor – koncept proaktivnog pristupa PDF
Đana Pahor, Vladimir Mićović
Praktična iskustva Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u implementaciji HACCP sustava PDF
Đana Pahor
Ekonomska evaluacija zdravstvenih programa i intervencija: skrining program za rano otkrivanje raka dojke PDF
Ana Bobinac, Đulija Malatestinić, Emina Grgurević Dujmić, Suzana Janković
Važnost preferencija pacijenata u osmišljavanju,organizaciji i realizaciji zdravstvenih usluga PDF
Ana Bobinac, Suzana Janković, Emina Grgurević Dujmić, Giulia Malatestinić
Akreditacija zdravstvenih laboratorija PDF
Boja Rakić-Škarica
Osiguranje kvalitete i akreditacija medicinsko biokemijskih laboratorija PDF
Ana Stavljenić-Rukavina
Informacijski sustav (is) Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije PDF
Marijan Katnić, Giulia Malatestinić
Zlatno doba života, priručnik sa savjetima za starije osobe PDF
Helena Glibotić Kresina, Suzana Janković, Đulija Malatestinić
Obilježavanje Svjetskog dana srca 2006. u Rijeci PDF
Bojana Burić, Suzana Janković, Đulija Malatestinić, Helena Glibotić Kresina
Stav uspješnih i poznatih osoba o tjelesnoj aktivnosti PDF
Mladen Vedriš, Tomislav Benjak
Navika tjelesne aktivnosti kod autora koji su objavljivali u Hrvatskom časopisu za javno zdravstvo PDF
J Čulig, I Klinar, T Pervan, M Mašanović, V Lušetić Buršić, S Heimer, J Mustajbegović, M Ljubešić, B Resanovic, J Kern, Ž Grbić, N Basanić Čuš, M Car, M Posavec, V Slavić Vrzić, I Pristaš, I Boćina, M Mijaković, A Uhernik, A Barišin, J Buljan, T Benjak
Promicanje zdravstveno-preventivne tjelesne aktivnosti (HEPA-e) u Republici Hrvatskoj PDF
Stjepan Heimer
Planinarski izlet na Učku iz Lovrana PDF
Željko Poljak
Tribina – Medicinska etika i štrajkaši glađu PDF
Ivan Pristaš
Štrajk glađu – perspektiva biomedicinske etike PDF
Ana Borovečki
Deklaracija o štrajkačima glađu Svjetskog Medicinskog Udruženja PDF
Ivan Pristaš, Slobodan Lang
Tokijska deklaracija Svjetskog Medicinskog Udruženja PDF
Ivan Pristaš, Slobodan Lang
Što treba svaki hrvatski građanin znati o štrajku glađu PDF
Slobodan Lang
Redefiniranje torture PDF
Slobodan Lang
16. listopad 2006. godine – SMU osuđuje sve oblike prisilne prehrane PDF
Ivan Pristaš, Slobodan Lang
Svjetsko istraživanje o uporabi duhana u mladih – Hrvatska 2002/2003 PDF
Tanja Ćorić
Web stranica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije PDF
Petra Babić
Više od stoljeća kontinuiranog djelovanja laboratorija za ispitivanje namirnica (i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo) u Rijeci PDF
A. Alebić-Juretić
O prvoj analizi vode Zvira PDF
Ana Alebić-Juretić
Odjel socijalne medicine PDF
Suzana Janković, Đulija Malatestinić

Osvrti

Edukacija iz javnog zdravstva PDF
Luka Kovačić
Lijekovi PDF
Josip Čulig
Hrvatski izazov zdravlja – 120 godina Andrije Štampara i 60 godina Svjetske Zdravstvene Organizacije PDF
Slobodan Lang
Što su Centri za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo a što Gerontološki centri? PDF
Spomenka Tomek-Roksandić
Rad i zdravlje PDF
Jadranka Mustajbegović
S torbom u ruci PDF
Suzana Janković

Da sam ministar zdravstva jedan dan

Je li borba za zdravlje pravi izazov? PDF
Vladimir Smešny

Civilne udruge i zdravlje

Zašto smo se udružili? PDF
Mensura Dražić

Vijesti

Održan stručno-znanstveni skup „Uspješno upravljanje zdravstvenim sustavima“ PDF
Patricija Pasković
Ministarska konferencija protiv debljine PDF
Sanja Musić Milanović
Kardiovaskularno zdravlje, strategija i intervencija na razini lokalnih zajednica – izvješće sa skupa PDF
Henrietta Bencevic – Striehl
Započela kampanja: UN Rezolucija – Ujedinjeni protiv dijabetesa PDF
Mensura Dražić
HSDU tradicionalno obilježio 14. studeni Svjetski dana šećerne bolesti 2006. PDF
Mensura Dražić
„Knjiga o gripi“ – što donosi budućnost? PDF
Vladimir Draženović
Europska baza bolničkog pobola PDF
Ana Ivičević Uhernik
Svjetski dan borbe protiv AIDS-a 2006 PDF
Branko Kolarić
61. stručni sastanak Hrvatskog epidemiološkog društva PDF
Tatjana Nemeth Blažić
Etika i kvaliteta: Suglasnost bolesnika za liječenje PDF
Jadranka Mustajbegović
2. Simpozij “Bjesnoća u Republici Hrvatskoj” s međunarodnim sudjelovanjem – Preporuke i zaključci PDF
Hrvatski časopis za javno zdravstvo HČJZ
Druga generacija praćenja HIV infekcije i AIDS-a u Republici Hrvatskoj PDF
Ira Gjenero Margan, Suradnici Suradnici

Fotografija i zdravlje

Slikarski put prof.dr.sc. Anta Jonjića PDF
Erna Toncinich