O projektu HBM4EU

Jedna od glavnih prepreka pouzdanoj procjeni i upravljanju kemijskim rizicima je nepostojanje informacija o izloženosti građana kemikalijama usklađenih na europskoj razini. Humani biomonitoring je temelj procjene ljudske izloženosti kemikalijama mjerenjem samih kemikalija, njihovih metabolita ili markera posljedičnih zdravstvenih učinaka u tjelesnim tekućinama ili tkivima.

Projekt HBM4EU se temelji na biološkom monitoringu ljudi u svrhu procjene izloženosti kemikalijama ljudi diljem Europe, boljeg razumijevanja povezanih zdravstvenih učinaka i kvalitetniju procjenu rizika od izloženosti kemikalijama.

Na razini svakog pojedinca podaci dobiveni humanim biomonitoringom (HBM) bit će pokazatelj eventualne potrebe smanjenja izloženosti tijekom medicinskog liječenja ili praćenja.

Više o projektu pogledajte u letku o projektu HBM4EU na hrvatskom jeziku:

 

Internetska stranica projekta HBM4EU