Predstavljen Pilot projekt prevencije ovisnosti usmjeren djeci i mladim Romima u Međimurskoj županiji

Hrvatski zavod za javno zdravstvo kao vodeća ustanova u promicanju javnog zdravlja i prevencije rizičnih ponašanja osobito djece i mladeži, tijekom 2020. u suradnji sa partnerskim institucijama iz Međimurske županije, izradio je Pilot projekt prevencije ovisnosti usmjerenog djeci i mladim Romima u Međimurskoj županiji. Online skup na kojem je predstavljen navedeni Projekt održan je u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, 15. prosinca 2020.

Navedenim događanjem ujedno je obilježen i završetak Mjeseca borbe protiv ovisnosti koji se s ciljem senzibilizacije javnosti i poticanja svih subjekata u društvu na aktivni angažman u borbi protiv ovisnosti svake godine obilježava od 15. studenog do 15. prosinca.

Osnovno polazište za definiranje prioriteta i ciljeva te kreiranje cjelokupnog Projekta bili su rezultati istraživanja “Zlouporaba sredstava ovisnosti kod romskih zajednica u Međimurskoj županiji“ koje je sukladno Akcijskom planu za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma u razdoblju od 2019. do 2020. provedeno u razdoblju od 1. srpnja 2019. do 1. prosinca 2019. godine od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kao ključnog nositelja, a u suradnji s institucijama iz Međimurske županije i predstavnicima romske zajednice. S obzirom da su rezultati ovog istraživanja pokazali da u romskim zajednicama u Međimurju postoji vrlo velik broj visoko rizičnih čimbenika koji mogu nepovoljno utjecati na zdrav psihosocijalni razvoj djece i mladih Roma te posljedično dovesti do konzumiranja sredstava ovisnosti, oformljen je stručni projektni tim koji je u koordinaciji HZJZ tijekom 2020. izradio ovaj pilot Projekt.

Glavni cilj ovog pilot Projekta je osnaživanje vještina djece i mladih, njihovih roditelja i lokalne zajednice te stvaranje prilika za prosocijalno uključivanje u život zajednice. Definirani su posebni ciljevi te preporučene preventivne intervencije na sve tri razine prevencije; univerzalnoj, selektivnoj i indiciranoj te na razini strategija okruženja, te je projekt usklađen s Europskim standardima kvalitetne prevencije ovisnosti (EDPQS).

Nositelj Projekta je Međimurska županija, a isti će se uz potporu partnera i suradnika provoditi na lokalitetima dviju romskih zajednica u Međimurskoj županiji te u dvije osnovne škole koje pohađaju romska djeca. Pilot projekt provodit će se tijekom 2021. i 2022., a financiranje njegove provedbe tijekom 2021. planirano je iz sredstava Međimurske županije i HZJZ.

Prezentacije

 1. PILOT PROJEKT PREVENCIJE OVISNOSTI USMJEREN DJECI I MLADIM ROMIMA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI – Aktivnosti projekta
  Diana Uvodić-Đurić, dr. med., specijalist školske medicine, subspecijalist alkoholizma i drugih ovisnosti-adiktolog
 2. Predstavljanje „ONLINE PREDSTAVLJANJE PILOT PROJEKTA PREVENCIJE OVISNOSTI USMJERENOG DJECI I MLADIM ROMIMA U MEĐIMURSKOJ
  ŽUPANIJI “
  Dr.sc. Jadranka Ivandić Zimić, Služba za suzbijanje zlouporabe droga, HZJZ
 3. PILOT PROJEKT PREVENCIJE OVISNOSTI USMJEREN DJECI I MLADIM ROMIMA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
  Maja Odrčić Mikulić, Međimurska županija
 4. Usklađenost planiranja projekta prevencije na području Međimurske županije sa standardima kvalitetne prevencije
  Josipa-Lovorka Andreić, Služba za suzbijanje zlouporabe droga, HZJZ