DUHAN – standardizirane tablice za izvješćivanje kod podnošenja podataka o sastojcima duhanskih proizvoda

 

DUHAN

Prema Pravilniku o sadržaju podataka o svim sastojcima i njihovim količinama po vrsti i tipu koji se koriste u proizvodnji duhanskih proizvoda te o načinu informiranja javnosti ( NN  br. 39/09) proizvođači i uvoznici duhanskih proizvoda obvezni su najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi  putem Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dostaviti popis svih sastojaka i njihovih količina po vrsti i tipu koji se koriste u proizvodnji duhanskih proizvoda. Popis sastojaka izrađuje se posebno za svaku vrstu duhanskog proizvoda, te se za svaki sastojak naznačuje njegova funkcija i kategorija. Uz popis sastojaka mora biti priložena izjava proizvođača ili uvoznika duhanskih proizvoda u kojoj su navedeni razlozi korištenja određenih sastojaka u duhanskim proizvodima.

Svi podaci koji se dostavljaju Ministarstvu, putem Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, moraju biti dobiveni ili verificirani od strane ovlaštenog laboratorija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili jednog od ovlaštenih laboratorija s područja Europske unije.

Ako se sadržaj sastojka duhanskog proizvoda promijeni, proizvođač i uvoznik duhanskog proizvoda obvezan je odmah o tome obavijestiti Ministarstvo, putem Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Preporuča se slanje podataka na memorijskim diskovima u zip formatu  s naznakom  Javno dostupni podaci i podaci za nadležno tijelo.  (Public,  Authority)

Pravilnik o sadržaju podataka o svim sastojcima i njihovim količinama po vrsti i tipu koji se koriste u proizvodnji duhanskih proizvoda te o načinu informiranja javnosti ( NN  br. 39/09)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_39_899.html

Detaljni podaci na stranicama Ministarstva zdravlja.

http://www.zdravlje.hr/zakonodavstvo/zakoni_i_pravilnici/uprava_za_sanitarnu_inspekciju/duhan

Kontakt

E-pošta

 

STANDARDIZIRANE TABLICE ZA IZVJEŠĆIVANJE O SASTOJCIMA DUHANSKIH PROIZVODA

Standardizirane tablice za izvješćivanje sastoje se od dvije tablice:

–       Tablica 1 se ispunjava za sve duhanske proizvode, zasebno za svaku robnu marku i vrstu, te treba navesti popis svih sastojaka korištenih u proizvodu s njihovim točnim količinama.

–       Tablica 2 se koristi za podnošenje dostupnih toksikoloških podataka sastojaka navedenih u Tablici 1. Tablica 2 navodi dostupne toksikološke podatke za sve sastojke korištene u proizvodnji ili pripremi duhanskog proizvoda koji su prisutni u gotovom proizvodu, i ako su u izmijenjenom obliku. U Tablici 2 proizvođači ili uvoznici označavaju koja im je vrsta toksikoloških podataka dostupna. Dostupni toksikološki podaci uključuju i javno dostupne i interne podatke. Razumljivo je da toksikološke analize možda nisu napravljene za sve sastojke. Prema tome, namjena je Tablice 2 pokazati pregled dostupnih toksikoloških podataka, uključujući i podatke o kojima se ranije izvjestilo. Industrija bi isto tako trebala u elektronskom obliku osigurati nove toksikološke podatke, odnosno one dobivene u godini izvješćivanja. Podacima treba priložiti sažetak korištenih metoda testiranja i njihove rezultate. Ukoliko se sadržaj sastojka proizvoda promijeni, novi podaci se automatski podnose prije kraja godine. Osim toga, Ministarstvo zdravlja može u bilo koje vrijeme od proizvođača ili uvoznika zahtijevati dostupne toksikološke podatke (neobrađeni podaci). Proizvođač ili uvoznik tada podnosi te podatke najkasnije tri radna dana od datuma zahtjeva.

Kod podnošenja podataka treba priložiti popratno pismo s izjavom proizvođača ili uvoznika duhana da su podneseni podaci vjerodostojni i potpuni. Izjavu treba potpisati predsjednik upravnog odbora, izvršni predsjednik proizvođača duhana ili glavni toksikolog.

Iako su tablice odvojene, moguće ih je povezati jedinstvenim nazivom sastojka, proizvođača ili uvoznika koji se ponavlja u obje tablice. Za svaku tablicu nalazi se točni opis traženih podataka po stupcima, te primjer prikaza tablica.

–       Tablica 3 se ispunjava za sve duhanske proizvode, zasebno za svaku robnu marku i vrstu, te treba navesti popis svih sastojaka korištenih u proizvodu s njihovim točnim količinama. Predstavljaju javno dostupne podatke.

Upute za popunjavanje standardiziranih tablica za izvješćivanje kod podnošenja podataka o sastojcima duhanskih proizvoda preuzmite ovdje