Poziv na razgovor- upućivanje na specijalizaciju doktora medicine

Na temelju  članka 140. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 i125/19) i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) te sukladno Planu specijalizacija za 2020. godinu odobrenom od Ministarstva zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je dana 3. veljače 2021. natječaj za prijam u radni odnos doktora medicine na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz medicine rada i sporta za 1 (jednog) izvršitelja, iz javnozdravstvene medicine za 1 (jednog) izvršitelja i iz epidemiologije za 1 (jednog) izvršitelja.

Više o pozivu pogledajte ovdje.