Objavljeni novi pozivi na dostavu projektnih prijedloga u sklopu programa EU4Health

 

Program “EU za zdravlje” 2021. – 2027. (EU4Health) je najveći zdravstveni program dosad koji je nastao kao odgovor EU-a na utjecaj pandemije COVID-19 na pacijente, medicinsko i zdravstveno osoblje te zdravstvene sustave u Europi. U okviru tog programa, Europska unija će investirati 5,3 milijarde eura u mjere za poboljšanje zdravlja ljudi u cijeloj Uniji i osiguranje visoke razine zaštite zdravlja ljudi u politikama i aktivnostima Unije u skladu s pristupom „Jedno zdravlje“ slijedeći ciljeve:

 

1. Poboljšanje i promicanje zdravlja u Uniji

·  sprečavanje bolesti i promicanje zdravlja

·  međunarodne zdravstvene inicijative i suradnja

 

2. Suzbijanje prekograničnih prijetnji zdravlju

·  prevencija, pripravnost i odgovor na prekogranične prijetnje zdravlju

·  dopunjavanje nacionalnih zaliha bitnih proizvoda potrebnih za vrijeme krize

·  uspostava rezervnog medicinskog, zdravstvenog i pomoćnog osoblja

 

3. Poboljšanje lijekova, medicinskih proizvoda i proizvoda potrebnih za vrijeme krize

·  osiguravanje raspoloživosti i cjenovne pristupačnosti lijekova, medicinskih proizvoda i proizvoda potrebnih za vrijeme krize

 

4. Jačanje zdravstvenih sustava, njihove otpornosti i učinkovitog korištenja resursa

·  jačanje zdravstvenih podataka, digitalnih alata i usluga, digitalna transformacija zdravstvene zaštite

·  poboljšanje dostupnosti zdravstvene skrbi

·  razvoj i provedba zakonodavstva EU-a u području zdravlja i donošenje odluka na temelju dokaza

·  integrirani rad nacionalnih zdravstvenih sustava

 

 

Program “EU za zdravlje” provodit će se putem godišnjih programa rada. Mjere će biti organizirane u četiri tematska područja: sprečavanje bolesti, pripravnost za krize, zdravstveni sustavi te digitalizacija. Pritom će borba protiv raka biti u fokusu u sva četiri tematska područja.

 

 

Program je uspostavljen Uredbom (EU) 2021/522, a provodit će ga Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo (HaDEA). Prihvatljivi korisnici za financiranje će biti pravni subjekti, zdravstvene organizacije i nevladine organizacije u državama članicama EU i u trećim zemljama koje su se pridružile programu.

 

Usvojen je Program rada za 2021. godinu u iznosu od 313 milijuna eura. Objavljeno je 5 poziva na dostavu projektnih prijedloga koji će biti otvoreni za prijavu  do 15. rujna 2021. godine:

 

 

 

 

Više informacija o programu “EU za zdravlje”

Popis kontakt točki programa

Letak