iPAAC JA na pola puta – održan 3. sastanak Predstavničkog odbora te sastanak Upravnog i Koordinacijskog odbor

iPAAC JA (The Innovative Partnership for Action Against Cancer Joint Action) je projekt sufinanciran iz sredstava Trećeg zdravstvenog programa Europske unije koji okuplja 24 partnera iz različitih dijelova Europe s zajedničkim ciljem implementacije inovativnih pristupa kontroli raka, oslanjajući se pritom na rezultate prijašnjih projekata, CANCON-a i EPAAC-a.

Opći je cilj iPAAC-a razvijanje inovativnih pristupa u kontroli raka. Inovacije koje će biti obuhvaćene u okviru JA sastoje se od daljnjeg razvoja prevencije raka, sveobuhvatnih pristupa upotrebi genomike u kontroli raka, informacijskih sustava i registara raka, poboljšanja i izazova u skrbi za oboljele, mapiranja inovativnih liječenja raka i upravljanja integriranom kontrolom raka, uključujući novu analizu nacionalnih planova za borbu protiv raka.

Ključni fokus projekta je implementacija putem Mape o implementaciji i održivosti akcija suzbijanja raka (engl. Roadmap on Implementation and Sustainability of Cancer Control Actions), koja će pružiti potporu državama članicama u provedbi preporuka, akcija i programa za kontrolu raka.

Provedba projekta je već neko vrijeme u punom jeku, a u listopadu ove godine ušli smo i u drugu polovicu projekta. To podrazumijeva financijska i tehnička izvješća koja trebaju biti dostavljena Europskoj komisiji, kao i brojne sastanke članova različitih radnih skupina i odbora unutar projekta u svrhu praćenja napretka, evaluacije, informiranja i razvijanja završnog ishoda iPAAC-a.

S ciljem praćenja i razvoja Mape, predstavnici država članica bili su pozvani na sudjelovanje na sastanku Predstavničkog odbora (engl. Governmental board), trećem po redu unutar iPAAC-a. Dva puta godišnje, Predstavnički odbor se sastaje kako bi predstavnici zemalja članica bili obaviješteni o aktivnostima i glavnim dostignućima iPAAC-a i pružili savjete, podršku kao i dobili uvid u sadržaj i format Mape.

Sastanak se održao 9. i 10. listopada 2019. Opći cilj organiziranja sastanka bio je stjecanje jasnog uvida u potrebe i očekivanja predstavnika država članica u vezi Mape, konačnog rezultata iPAAC-a. Nastavno na prethodni sastanak na kojem su predstavljeni tzv. One-pagers od kojih će se sastojati Mapa, specifični ciljevi trećeg sastanka Predstavničkog odbora podrazumijevali su definiranje konkretnog formata implementacije Mape uz pomoć IT tehnologija.

Nakon što su voditelji pojedinih radnih paketa predstavili trenutni napredak, sudionici su podijeljeni u manje grupe u kojima su raspravljali o opsegu, sadržaju i formatu informacija sadržanih u pojedinom One-pager-u, kao i o kontekstualnoj pozadini istih.

11. listopada 2019., također u Barceloni, održan je i sastanak Upravnog odbora s ciljem uvida u do sada provedene aktivnosti, amandmane ugovora, periodični tehnički i financijski izvještaj te u diseminacijske aktivnosti. Istog dana održan je i Koordinacijski odbor na kojem su usvojeni prijedlozi oko izgleda i sadržaja Mape i informatičkog rješenja iste, a raspravljalo se i o održivosti rezultata iPAAC-a te o narednim zadacima i koracima.

Više o projektu na: https://www.hzjz.hr/programi-projekti/ipaac-innovative-partnership-for-action-against-cancer/ 

Poveznica na izvornu internetsku stranicu projekta: https://www.ipaac.eu