iPAAC – Inovativno partnerstvo za borbu protiv raka

Rak je još uvijek jedan od ključnih izazova javnog zdravstva u Europskoj uniji. Tijekom posljednjih osam godina su se aktivnosti borbe protiv raka na razini Europske unije intenzivirale, no i dalje je otvoren čitav niz pitanja u kontroli raka. Cilj inovativnog partnerstva za djelovanje protiv raka (iPAAC- Innovative Partnership for Action Against Cancer), koje se financira u sklopu Trećeg zdravstvenog programa 2014-2020, je proširiti ishode prethodnih zajedničkih akcija za kontrolu raka (CANCON) i borbu protiv raka (EPAAC).

Zajednička akcija iPAAC će razviti inovativne pristupe kontroli raka daljnim razvitkom prevencije raka, sveobuhvatnim pristupom korištenju genomike u kontroli raka te podacima i registrima za rak kao i poboljšanju skrbi o ovoj bolesti. Plan provedbe i održivosti akcija kontrole raka će zemljama članicama pružati podršku u primjeni preporuka iPAAc-a i CANCON-a i nastojati poboljšati suradnju u području raka na europskoj razini razmjenom dobrih praksi, uspješnom primjenom različitih programa i postupnim smanjenjem opterećenja rakom.

Ishodi projekta

 • podrška zemljama članicama u primjeni preporuka CANCON-a na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini
 • jačanje prevencije raka:
  • revizijom aktualnih preporuka za probir raka
  • evaluacijom učinka koje aktivnosti u području genomike mogu imati na unapređenje kontrole raka
  • procjenom primjene i moguće izmjene Europskog kodeksa protiv raka
 • osiguravanje veće efikasnosti skrbi o zanemarenim sijelima raka izradom novih pokazatelja, posebice raka gušterače
 • evaluacija skrbi o raku u europskim zemaljama
 • poboljšanje odgovora na potrebe pacijenata

U zajedničkoj akciji iPAAC sudjeluje 40 partnera iz 24 europske zemlje koje koordinira Nacionalni zavod za javno zdravstvo Slovenije. Akcija se sastoji od deset radnih paketa koji, između ostalog, uključuju genomiku u kontroli i skrbi o raku, informacije i registre za rak, prevenciju raka te integraciju u nacionalne politike i održivost.

Radni paket 3

Hrvatski zavod za javno zdravstvo vodi Radni paket 3, kojim se evaluira ova zajednička akcija, od dizajna projekta, stalne striktne analize ciljeva i aktivnosti svakog radnog paketa do procjene je li projekt dao planirane rezultate i donio željenu promjenu. Tijekom provedbe projekta će se prikupljati podaci na temelju kojih će se provesti evaluacija ishoda i učinaka te suradnje i vidljivosti rezultata. Također, HZJZ sudjeluje i u radnim paketima 5 (Prevencija raka) i 7 (Podaci o raku i registri za rak).

Trajanje projekta: 1. travnja 2018. – 31. ožujka 2021.

Voditelj projekta: dr. sc. Mario Šekerija, dr. med.
Informacije za kontakt: ipaac.evaluation@hzjz.hr

Poveznica na izvornu internetsku stranicu projekta: https://www.ipaac.eu

 

Održan drugi zajednički sastanak u sklopu projekta iPAAC. Saznajte više…