Izvještaj SARS-CoV-2 (Covid-19) sekvenciranja od 06.02 do 05.03.2023

Odjel za izravnu virološku dijagnostiku pri Hrvatskom Zavodu za javno zdravstvo (HZJZ) u sklopu kojeg djeluje Nacionalni referentni centar za respiratorne i enteralne viruse pri Europskom centru za sprečavanje i kontrolu bolesti (European centre for disease prevention and control- ECDC) i Referentni centar Ministarstva zdravstva za virološku dijagnostiku infekcija dišnog i probavnog sustava, samostalno uzrokuje ili zaprima SARS-COV-2 pozitivne uzorke iz javnozdravstvenih ustanova i bolnica Republike Hrvatske. Zbog provođenja nadzora nad širenjem virusa i praćenja varijanti, pozitivni uzorci se zatim sekvenciraju u HZJZ. Genomski nadzor treba pratiti preporuke Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti ECDC za reprezentativno uzorkovanje1.

Rezultati sekvenciranja SARS-COV-2 uzoraka prijavljuju se ECDC-u i unose u internacionalnu bazu podataka (Global Initiative on Sharing Avian Influenza Dana- GISAID2).U svrhu prikaza rezultata sekvenciranja izrađen je i vizualizacijski alat koji koristi otvoreni kod Nextstrain3 projekta. Vizualizacijski alat prikazuje rezultate dobivene analizom sekvenci cijelog genoma SARS-CoV-2 sa područja Republike Hrvatske koje su pohranjene u GISAID bazi SARS-CoV-2 sekvenci. Navedenom alatu možete pristupiti OVDJE.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) prati određene Omikron podvarijante4. Varijante od interesa (variants of concern- VOC) su one čije promjene u genomu utječu na kliničku sliku, izbjegavanje imunog odgovora i širenje virusa. Trenutno je to Omikron B.1.1.529 varijanta.

Varijante pod nadzorom (variants under monitoring- VUM) su one koje imaju promjene u genomu za koje se sumnja da nose povećan rizik i koje bi mogle negativno utjecati na epidemiološku sliku.

Kretanje navedenih varijanti u RH u zadnjih 10 tjedana prikazano je na slici 1.

Slika.1 Grafički prikaz kretanja omikron varijanti u zadnjih 10 tjedana u RH. * Varijante BQ.1, BF.7 brojale su se zasebno od BA.5 , XBB.1.5 zasebno od XBB te CH.1.1 zasebno od BA.2.75

U razdoblju od 06.02.2023. do 05.03.2023. ukupno je sekvencirano 201 uzorka. Nakon dužeg perioda BA.5 (uključujući BE, BF, BQ) više nije najzastupljenija varijanta te u ovom razdoblju ima udio 34,8% svih sekvenciranih uzoraka odnosno njih 70. Primat je preuzela XBB varijanta sa 40,8% svih sekvenciranih uzoraka, tj. sa 82 uzoraka. Zabilježeno je još 45 uzoraka BA.2 (22,4%), 2 XBF uzoraka te 2 rekombinatna uzorka.

Od VUM koje prati SZO u razdoblju od 06.02 do 05.03 zabilježeni su XBB.1.5 sa 76 (37,8%) uzoraka, BQ.1 u 52 (25,9%) uzorka, BA.2.75 u 22 uzoraka (10,9%), CH.1.1 u 23 uzorka (11,4%), te XBF u 2 uzoraka (Slika 2.).

Slika 2. Grafički prikaz udjela omikron podvarijanti označenih u ovome trenutku kao VUM od strane SZO *U ovom prikazu varijante BQ1,CH.1.1 te XBB.1.5 brojale su se zasebno te nisu brojani u BA.5, BA.2.75 odnosno XBB skupinu.

Uspoređujući udio varijanti u zadnjih mjesec dana na tjednoj bazi zabilježili smo pad BQ.1 u ukupnom udjelu sekvenciranih uzoraka sa 34,62% na 19,23% te više ne čini najzastupljeniju varijantu. XBB.1.5 zabilježio je rast na tjednoj bazi sa 25,64% na 57,69% te je u ovom trenutku najzastupljenija varijanta.(slika 3).

Slika 3. Grafički prikaz udjela određenih Omikron podvarijanti pod nadzorom u 4 uzastopna vremenska razdoblja.*Podaci za zadnji tjedan sekvenciranja su nepotpuni.

1.        https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidance-representative-and-targeted-genomic-sars-cov-2-monitoring

2.        Khare, Shruti et al. “GISAID’s Role in Pandemic Response.” China CDC weekly vol. 3,49 (2021): 1049-1051. doi:10.46234/ccdcw2021.255 (https://gisaid.org/)

3.        Hadfield, James et al. “Nextstrain: real-time tracking of pathogen evolution.” Bioinformatics (Oxford, England) vol. 34,23 (2018): 4121-4123. doi:10.1093/bioinformatics/bty407 (https://nextstrain.org/)

4.        https://www.who.int/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants