Međunarodni dan ljudskih prava: Zdravlje je temelj ljudskih prava i preduvjet za dostojanstven život!

“Zdravlje je investicija i presudni resurs društva i pojedinca. Promicanju zdravlja valja težiti i ono se sve više mora promatrati kao inovativna suvremena strategija koja, osim što pruža zdravstvene koristi populaciji, zemlji donosi zdrave socijalne i gospodarske prihode” (Ziglio, 1996).

Na današnji dan, 10. prosinca 1948. godine, Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je Opću deklaraciju o ljudskim pravima u  kojoj se polazi od načela odnosno principa da se “sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima“. Ljudska prava su univerzalna, neotuđiva, nedjeljiva i međuovisna, povezana su i ne mogu se promatrati odvojeno jedna od drugih. Ljudska prava ima svako ljudsko biće i ona vrijede jednako za sve ljude, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, obrazovanju ili društvenom položaju.

Zdravlje je neophodno stanje za djelovanje ljudskog bića, temelj ljudskih prava i preduvjet za dostojanstven život. Ustavni akt Svjetske zdravstvene organizacije u svojoj preambuli definira zdravlje kao stanje potpunog tjelesnog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti. Također navedeno je kako je uživanje najvećeg mogućeg zdravstvenog standarda jedno od temeljnih prava čovjeka bez razlike u rasi, religiji, političkim uvjerenjima, ekonomskim i socijalnim uvjetima, time implicirajući načelo nediskriminacije kao jedno od temeljnih načela povezanih s pravom na zdravlje.

Svjetska zdravstvena organizacija ističe kako je bolje zdravlje moguće osigurati promicanjem zdravih stilova života i smanjivanjem čimbenika rizika po ljudsko zdravlje proizašlih iz okolišnih, ekonomskih, socijalnih ili ponašajnih čimbenika okruženja.

Referentni centar Ministarstva zdravstva za promicanje zdravlja pri Službi za promicanje zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo bavi se promicanjem i unaprjeđenjem zdravlja te promicanjem zdravih stilova života stanovnika Republike Hrvatske. Služba kontinuirano prenosi potrebno znanje iz područja promicanja zdravlja, i njegovu praktičnu primjenu te potiče učinkovitu međusektorsku i interdisciplinarnu povezanost i usklađenost u praktičnom pristupu promicanja zdravlja. Kroz različite aktivnosti Služba provodi zdravstvenu edukaciju te nastoji stvoriti poticajno okruženje za pojedince i društvo kako bi preuzeli odgovornosti i veću razinu aktivnosti za tjelesno, mentalno te spolno i reproduktivno zdravlje.

Zdravlje je najveća vrijednost i briga svih nas!

 

Služba za promicanje zdravlja

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Referentni centar Ministarstva zdravstva za promicanje zdravlja