Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama

1. Što je Projekt resocijalizacije?

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu, te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja, je projekt koji je Vlada RH donijela u 19 travnja 2007. godine s ciljem poticanja školovanja i zapošljavanja liječenih ovisnika te njihovog što boljeg integriranja u život u zajednici.

Postupci uključivanja osoba liječenih zbog problema ovisnosti o drogama u program školovanja i zapošljavanja opisani su u Protokolu suradnje i postupanja mjerodavnih državnih tijela, ustanova i organizacija civilnog društva u provedbi Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama koji je kao zaseban dokument usvojila Vlada Republike Hrvatske 27. rujna 2007. godine. S ciljem uključivanja osoba liječenih zbog problema ovisnosti o drogama u školovanje za završetak srednjoškolskog obrazovanja na sjednici Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH održanoj 17. ožujka 2009. usvojena je Nadopuna Projekta i Protokola. Kako bi se uključilo u školovanje i prekvalifikaciju što veći broj osoba s problemom ovisnosti o drogama i to onih korisnika kod kojih se mjere prekvalifikacije i doškolovanja, iz različitih razloga ne mogu izvršiti putem mjera iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, izrađena je Dopuna Projekta resocijalizacije ovisnika, a koju je usvojilo Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske na sjednici održanoj 06. srpnja 2018. godine.

 

2. Kome je namijenjen Projekt resocijalizacije?

Projekt je namijenjen liječenim ovisnicima o drogama:

 •  koji se nalaze ili su završili program tretmana, rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici, penalnom sustavu ili zdravstvenoj ustanovi,
 •  koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja.

 

3. Načini uključivanja u Projekt

Prije uključivanja u projekt resocijalizacije svaki ovisnik treba potpisati Izjavu kojom se obvezuje da će se pridržavati obveza u navedenom programu i dati pristanak da se njegovi osobni podatci koriste u informatičkoj bazi podataka, a kada se uključuje u mjere prekvalifikacije i doškolovanja ili program za završetak srednjoškolskog obrazovanja na temelju preporuke Centra za socijalnu skrb, s Centrom za socijalnu skrb sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Liječeni ovisnici mogu se uključiti u Projekt na sljedeće načine:

 •  ako se nalaze na rehabilitaciji u terapijskoj zajednici ili na izdržavanju kazne u zatvorskoj ustanovi u Projekt se mogu uključiti na preporuku terapeuta i službenika tretmana u terapijskoj zajednici/domu za ovisnike/zatvorskoj ustanovi,
 •  ako se nalaze u izvanbolničkom liječenju ili su završili program tretmana te se u Projekt žele uključiti samoinicijativo, uključuju se temeljem mjera iz Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj koje provode Područne službe Zavoda za zapošljavanje uz prethodno pribavljenu pismenu preporuke ovlaštenog liječnika u Službi za prevenciju ovisnosti,
 •  ako nakon završenog tretmana u terapijskoj zajednici ili izdržane kazne zatvora te ako su u izvanbolničkom liječenju i žele završiti započeto srednjoškolsko obrazovanje ili prekvalifikaciju I doškolovanje temeljem nadopuna Projekta iz 2009. i iz 2018., uključuju se na preporuku nadležnog Centra za socijalnu skrb.

 

4. Koje mjere namijenjene liječenim ovisnicima sadrži Projekt resocijalizacije i kako se u njih uključiti?

Projekt resocijalizacije sadrži sljedeće mjere:

 •  Prekvalifikaciju i doškolovanja koje se provode za vrijeme boravka u terapijskoj zajednici/domu za ovisnike/zatvorskoj ustanovi,
 •  Školovanje za završetak započetog srednjoškolskog obrazovanja nakon izlaska iz terapijske zajednice/zatvorske ustanove ili prekvalifikaciju i doškolovanje temeljem nadopuna Projekta iz 2009. i iz 2018. na preporuku centara za socijalnu skrb
 •  Mjere aktivne politike zapošljavanja namijenjene liječenim ovisnicima koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje u okviru Projekta resocijalizacije, a temeljem Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj
 •  Ostale mjere za poticanje zapošljavanja i socijalne integracije poput mjera koje u okviru svojih projekata i programa nude organizacije civilnog društva ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

4.1. Prekvalifikacija i doškolovanja koja se provode za vrijeme boravka u terapijskoj zajednici/domu za ovisnike/zatvorskoj ustanovi

Koraci za uključivanje:

 •  Terapeuti u TZ i službenici tretmana u zatvorskim ustanovama u suradnji s nadležnom područnom službom Zavoda za zapošljavanje za zainteresirane osobe organiziraju postupak profesionalnog usmjeravanja i ocjene radne sposobnosti.
 •  U suradnji s odgojno-obrazovnim ustanovama izrađuju individualni program doškolovanja te organiziraju školovanje u terapijskoj zajednici/ustanovi ili odlazak u odabranu odgojno-obrazovnu ustanovu.
 •  Ako je ovisnik samo dio programa završio u terapijskoj zajednici ili zatvorskoj ustanovi, najmanje mjesec dana prije izlaska ovisnika, obavještavaju nadležni Centar za socijalnu skrb i odgojno-obrazovnu ustanovu koja će nastaviti provoditi program.

4.2. Školovanje za završetak započetog srednjoškolskog obrazovanja nakon izlaska iz terapijske zajednice/zatvorske ustanove li prekvalifikaciju i osposobljavanje, a ukoliko se radi o prvoj takvoj edukaciji temeljem Nadopuna Projekta

Koraci za uključivanje:

 •  Liječeni ovisnici koji nakon završenog tretmana u terapijskoj zajednici ili izdržane kazne zatvora žele završiti započeto srednjoškolsko obrazovanje ili prekvalifikaciju i osposobljavanje, a ukoliko se radi o prvoj takvoj edukaciji, trebaju se s takvim zahtjevom obratiti nadležnom Centru za socijalnu skrb.
 •  Centar za socijalnu skrb će ispitati obiteljske, socijalne i druge prilike ovisnika, te dati preporuku za uključivanje ovisnika u školovanje i dostaviti je nadležnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, Centar za socijalnu skrb će s ovisnikom koji se uključi u školovanje sklopiti ugovor o međusobnim pravima i obvezama te mu pružati druge oblike socijalne skrbi i potpore tijekom školovanja i programa resocijalizacije.

 4.3. Prekvalifikacija i doškolovanje za zanimanja potrebna na tržištu rada te zapošljavanje koje provode Područne službe zavoda za zapošljavanje temeljem Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj

Koraci za uključivanje:

 • Javiti se ovlaštenom liječniku u Službi za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti koji izdaje pismenu potvrdu za ovisnika, kojom preporučuje uključivanje u projekt resocijalizacije,
 • Javiti se nadležnom Centru za socijalnu skrb koji će ga informirati o svim mjerama i aktivnostima koje sadrži Projekt i pružiti mu druge oblike socijalne potpore tijekom resocijalizacije,
 • Javiti se nadležnoj Područnoj službi Zavoda za zapošljavanje koja će ovisnika informirati o svim mjerama iz Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj te ga uključiti u navedene mjere
 • Redovito se javljati u Službe za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju I izvanbolničko liječenje ovisnosti, Centrima za socijalnu skrb i udrugama radi pružanja psihosocijalne potpore tijekom individualnog programa resocijalizacije.

 

5. Ukratko o mjerama aktivne politike zapošljavanja iz Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja koje provode područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

MJERE aktivne politike zapošljavanja namijenjene liječenim ovisnicima koje se provode u okviru Projekta resocijalizacije, a temeljem Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj su:

 • Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba iz evidencije HZZ-a te onih koji se nalaze u otkaznom roku
 • Financiranje obrazovanja posebnih skupina prema potrebama tržišta rada
 • Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina u programima javnih radova
 • Informiranje nevladinih organizacija i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o mjeri javnih radova, načinu izrade programa i ostvarivanju partnerstva u provedbi mjere javnih radova
 • Informiranje o mogućnostima sufinanciranja zapošljavanja rehabilitiranih ovisnika putem Mjera aktivne politike zapošljavanja

 

Što su to javni radovi?

Javni rad koji se odvija u ograničenom vremenskom periodu nudi sufinanciranje i financiranje zapošljavanja i nezaposlenih liječenih ovisnika. Program javnog rada mora se temeljiti na:

društveno korisnom radu kojeg inicira lokalna zajednica, udruge civilnog društva i drugi subjekti, mora biti neprofitan i nekonkurentan postojećem gospodarstvu u tom području. Prednost imaju projekti iz područja socijalne skrbi, edukacije, zaštite i očuvanja okoliša, te održavanja i komunalnih radova.

Više informacija o navedenim mjerama može se dobiti u nadležnim Područnim službama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: www.hzz.hr

 

6. Ostale mjere za poticanje zapošljavanja

Ostale mjere za poticanje zapošljavanja uključuju:

 • Programe i projekte organizacija civilnog društva i drugih ustanova koje provode programe usmjerene na pomoć ovisnicima pri resocijalizaciji odnosno školovanju i zapošljavanju te pružanju drugih oblika psihosocijalne potpore tijekom resocijalizacije
 • Osmišljavanje i provedbu posebnih programa prekvalifikacije ili doškolovanja te  zapošljavanja ovisnika iz ciljane skupine od strane jedinica lokalne i  područne (regionalne) samouprave sukladno potrebama na tržištu rada i interesima i ponudi poslodavaca

 

7. Kome se obratiti za više informacija o Projektu?

Ovisnik se za detaljne informacije o Projektu i načinu uključivanja treba obratiti koordinatoru u Centru za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta, a o mjerama aktivne politike zapošljavanja koje provode područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koordinatoru u područnoj službi HZZ-a prema mjestu svog prebivališta.

S upitima o Projektu možete se obratiti Službi za suzbijanje zlouporabe droga HZJZ:

te na email adrese članova Stručne radne skupine za koordinaciju i praćenje Projekta resocijalizacije koji su imenovani na prijedlog tadašnjeg Ureda za suzbijanje zlouporabe droga te nadležnih ministarstava i zavoda, a s ciljem praćenja, koordinacije, poticanja bolje informiranosti o Projektu te unapređenja provedbe cjelokupnog Projekta.

 • Popis i email adrese članova Stručne radne skupine