1. lipnja, Međunarodni dan djeteta

U svijetu se 1. lipnja svake godine obilježava Međunarodni dan djeteta. Dan na koji nam je želja osvijestiti ulogu djece i njihovu vrijednost za budućnost društva.

Na ovaj dan neophodno je naglasiti važnost ostvarivanja dječjih prava, prava o kojima se počelo govoriti još 1925. u Ženevskoj deklaraciji o pravima djeteta, a koja su im zagarantirana Konvencijom o pravima djeteta 1989. godine. Tijekom godina, provedba Konvencije o pravima djeteta doprinijela je unaprjeđenju života djece cijeloga svijeta. Tako je na globalnoj razini došlo do smanjenja smrtnosti djece u dobi ispod pet godina za više od 50%, broj pothranjene djece se prepolovio te su se sanitarni uvjeti poboljšali u odnosu na vrijeme donošenje Konvencije. Ipak, i dalje velik broj djece nema mogućnosti potpunog uživanja u djetinjstvu i ostvarenja svih prava. Velik broj djece živi u uvjetima siromaštva, bez dostupne mogućnosti polaženja škole, posebno u slabije razvijenim zemljama. Uslijed postojanja socioekonomskih razlika, nastaju i razlike i u tjelesnom i mentalnom zdravlju djece.

Iz javnozdravstvene perspektive neophodno je raditi na promicanju i zaštiti zdravlja djece od najranije dobi. Brojne prijetnje cjeloživotnom zdravlju djece, poput prekomjerne tjelesne mase i debljine danas su među globalno vodećih prioritetima javnog zdravstva. Tako na primjer, prema rezultatima istraživanja Europska inicijativa praćenja debljine u djece, Hrvatska 2015./2016., 20,9% djece u dobi 8 godina ima prekomjernu tjelesnu masu, dok njih 14% ima debljinu. Ovaj podatak, da svako treće dijete u Hrvatskoj ima problem prekomjerne tjelesne mase ili debljine, važno je shvatiti ozbiljno budući da su upravo prekomjerne tjelesna masa i debljina čimbenici rizika za razvoj danas vodećih kroničnih nezaraznih bolesti od čega u Hrvatskoj godišnje umire oko 90% ljudi. Osiguravanjem zdravstvene zaštite i skrbi, promicanjem zdravih stilova života, osiguravanje nutritivno kvalitetnih obroka u zdravstvenim, odgojno – obrazovnim i socijalnim ustanovama, prevencijom bolesti i ozljeda i brojnim drugim mjerama doprinijeti ćemo očuvanju i zaštiti zdravlja djece te smanjiti rizik za razvoj bolesti.

U Hrvatskoj se provodi Nacionalni program promicanja zdravlja „Živjeti zdravo“ koji za cilj ima povećanje udjela zdravog stanovništva u populaciji. Ovaj cilj nastoji se ostvariti informiranjem i edukacijom građana, kao i osiguravanjem dostupnosti aktivnosti neophodnih za očuvanje zdravlja. Specifično, brojne aktivnosti Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ sufinancirane sredstvima Europskog socijalnog fonda usmjerene su prema očuvanju zdravlja djece kroz osiguranje provedbe zdravih stilova života u djece u školama te u slobodno vrijeme. U tu su svrhu izrađeni edukativni materijali prilagođeni dobi za vrtiće, osnovne i srednje škole, plakati za svakodnevno 10-minutno vježbanje u školama, osmišljeni su setovi opreme „Poligon za tjelesnu aktivnost školske djece“ za škole koje nemaju dvoranu za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, te se školama pruža podrška u unaprjeđenju prehrane učenika i dostavljaju mjesečni preporučeni jelovnici usklađeni s Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u školama. Aktivnosti koje djeca i obitelji mogu provoditi u slobodno vrijeme, a koje su uz promicanje tjelesne aktivnosti usmjerenje jačanju povezanosti i obitelji i zajednice su redovito organizirano, stručno vođeno hodanje kroz aktivnost „Hodanjem do zdravlja“ te promicanje aktivnog provođenja vremena i očuvanja okoliša u gradskim parkovima i igralištima u organiziranim aktivnostima kroz „Volontere u parku“.

Međunarodni dan djeteta vrijeme je kad se podsjećamo da je omogućivanje ostvarivanja prava zagarantiranih Konvencijom o pravima djeteta svakom djetetu neophodno kako bismo osigurali napredak cijelog društva. Na svakome od nas je, da iz vlastite individualne kao i društvene uloge, zajedničkim radom i multisektorskom suradnjom osvijestimo na koji način izazovi današnjice i globalne promjene poput razvoja digitalnih tehnologija, okolišnih promjena, zaraznih bolesti, konflikata i migracija utječu na djecu te pokušamo njihove nepovoljne utjecaje smanjiti na najmanju moguću mjeru i usmjeriti se promicanju zdravog razvoja svakog djeteta kako bi osigurali njihovu dobrobit u bližoj i daljoj budućnosti.

“Zajedno do fondova EU”