Protokol o vodi i zdravlju

Sabor Republike Hrvatske je 24. ožujka 2006. godine donio Zakon o potvrđivanju Protokola o vodi i zdravlju (Protokol) uz Konvenciju o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera iz 1992. godine koji je RH potpisala u Londonu 17. lipnja 1999. godine (Narodne novine, Međunarodni ugovori br. 4, od 19. 5. 2006). Cilj Protokola je ”… poticati na svim prikladnim razinama, u nacionalnom kao i u prekograničnom i međunarodnom kontekstu, zaštitu ljudskog zdravlja i dobrobiti, i pojedinačne i zajedničke, u okviru održivoga razvoja, kroz poboljšavanje vodnoga gospodarstva, što uključuje vodene ekosustave, te putem prevencije, suzbijanja i smanjivanja prisutnosti bolesti vezanih uz vodu.”

U Ženevi je od 14.-16. studenoga 2016. godine održano Četvrto zasjedanje stranki potpisnica Protokola. Na sastanku je sudjelovalo 39 zemalja članica Europske regije, predstavnici Europske komisije i drugih međunarodnih organizacija, Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) kao i predstavnici nevladinih udruga (NGO). Republiku Hrvatsku je na zasjedanju predstavljala dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing. kem. tehn. iz Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.  Zasjedanje je započelo specijalnom sekcijom na visokoj razini u kojoj su pozvani predavači između ostaloga naglasili da su zahtjevi Protokola povezani s postavljenim ciljevima održivog razvoja (engl. Sustainable Development Goals, SDG).  Istaknuto je da se Protokol i SDG-i osobito preklapaju u sljedeća tri cilja: pristup vodi za piće, pristup sanitaciji te voda, sanitacija i higijena u školama i zdravstvenim ustanovama. Naglašena je potreba da se Protokol više reklamira kroz SDG jer se tijekom svih godina djelovanja u okviru Protokola stvorilo mnoštvo alata koji mogu pomoći u postizanju SDG-a. U panel diskusiji koja je uslijedila sudionici iz zemalja potpisnica i onih koje će to tek postati u svojim su se izjavama također osvrnuli na odnos Protokola i SDG-a. U ovom je dijelu programa i hrvatska predstavnica u ime Ministarstva zdravstva i Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao tijela nadležnih za provedbu protokola izvijestila o situaciji i trenutnim aktivnostima u RH po pitanju provedbe Protokola. U nastavku zasjedanja su radne skupine dale pregled aktivnosti za razdoblje 2013.-2016. i prijedlog aktivnosti za naredno trogodišnje razdoblje 2017.-2019. godine. Predstavljeni su provedeni projekti, održane radionice i tiskane publikacije iz svakog programskog područja rada unutar Protokola.

Rezultati projekta Voda, sanitacija i higijena (engl. Water, sanitation and hygiene, WASH) u školama ukazuju na to da je WASH još uvijek izazov u zemljama regije. Mnoge su zemlje članice, uključujući i RH, izrazile zadovoljstvo postignutim rezultatima projekta i založile se za njegov nastavak. Hrvatska  se 2013. godine priključila ovom projektu, a kao prikaz rezultata projekta i smjernica za poboljšanje tiskana je publikacija pod nazivom „Zdravstveno-ekološki čimbenici u osnovnim školama Republike Hrvatske“.

Na zasjedanju se također raspravljalo o malim vodoopskrbnim sustavima i sanitaciji i njihovom statusu u zemljama Europske regije. Istaknuto je da privatni, individualni zdenci još uvijek nisu dio regulative Europske unije, ali ih Protokol prepoznaje u okviru jednakog pristupa vodi. Mnoge su stranke, uključujući i RH, izrazile želju da se aktivnosti u ovom području nastave. Hrvatska je predstavnica izložila situaciju s malim vodoopskrbnim sustavima u RH, ukazala na brojna poboljšanja koja su učinjena na tom polju u posljednjem desetljeću, ali i iskazala nemogućnost provedbe svih planiranih mjera zbog nedostatka financijskih sredstava.