Živjeti zdravo

PROJEKT „ŽIVJETI ZDRAVO“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

(Referentni broij ugovora o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava – UP.02.2.1.01.0001)

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Investicijski prioritet – OP ULJP 2014. – 2020.
Investicijski prioritet 9iv – Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa
Korisnička institucija – predlagatelj operacije
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv operacije:
„Živjeti zdravo“

Voditeljica projekta:

doc. dr. sc. Sanja Musić Milanović, dr. med. spec. epidemiologije

Ukupan iznos projekta: 30.373.299,36 KN/Iznos EU potpore:85%

Posredničko tijelo razine 1– PT1
Ministarstvo zdravstva
Posredničko tijelo razine 2 –PT2
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Postupak dodjele bespovratnih sredstava- (otvorena,izravna, ograničena,okvirna dodjela)
Ograničeni poziv: Izravna dodjela sredstava
Specifični cilj – OP ULJP 2014. – 2020.
Specifični cilj 9.iv.1 – Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja
Tematski cilj/Prioritetna os – OP ULJP 2014. – 2020.
Tematski cilj 9 – Promicanje socijalne uključenosti, borba protiv siromaštva i svake diskriminacije Prioritetna os 2 : Socijalno uključivanje
Upravljačko tijelo – UT
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Vrijeme provedbe:
Ukupno trajanje provedbe projekta su 72 mjeseca (6 godina).

Provedba se odvija u dvije faze:

  • prva faza traje 3 godine ili 36 mjeseci (faza podizanja svijesti i obuka provoditelja),
  • druga faza traje 3 godine ili 36 mjeseci (faza provedbe na nacionalnoj razini i ocjena zdravstvenih pokazatelja).

Ukupna provedba kroz 6 godina (72 mj.)
Početak provedbe (početak provedbe aktivnosti operacije/projekta)
7. 12. 2016.
Kraj provedbe projekta (kraj provedbe aktivnosti operacije/projekta)
6. 12. 2022.

Opći cilj operacije

Unapređenje zdravlja populacije putem smanjenja negativnog učinka   bihevioralnih, biomedicinskih i sociomedicinskih rizičnih čimbenika te kreiranje okruženja u kojima je svim osobama u Republici Hrvatskoj omogućena najviša razina zdravlja i kvaliteta života

Očekivani rezultati

usvajanje znanja i stavova o važnosti pravilne prehrane, tjelesne aktivnosti u cilju prevencije debljine
očuvanje i unaprjeđenje mentalnog zdravlja
očuvanje spolnog i reproduktivnog zdravlja edukacijom mladih te savjetovališni rad kod stanovnika svih dobnih skupina

Identificirane ciljane skupine

Korisnici zdravstvenih usluga

http://www.strukturnifondovi.hr