Održan Stručni skup na temu unapređenja praćenja ključnih epidemioloških pokazatelja (Marija Bistrica, 08. i 09. prosinca 2021. godine)

Republika Hrvatska već niz godina ostvaruje aktivnu suradnju s Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA-om) koji prikuplja standardizirane podatke od država članica. Za prikupljanje nacionalnih podataka koji se na godišnjoj razini dostavljaju EMCDDA-u, u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo pri Službi za suzbijanje zlouporabe droga ustrojena je nacionalna kontaktna točka koja u suradnji s drugim službama i nadležnim tijelima već niz godina redovno ispunjava obveze prema toj europskoj agenciji. Podaci se analiziraju i usklađuju prema ključnim pokazateljima stanja zlouporabe droga koje prati EMCDDA, a na nacionalnoj razini se organiziraju redovni godišnji sastanci. S tim u vezi u Mariji Bistrici od 08.-09. prosinca 2021. održan je Stručni skup na temu unapređenja praćenja 2 ključna epidemiološka pokazatelja „Zarazne bolesti“ i „Smrtnost povezana s uporabom droga“.

Prvi dan skupa bio je posvećen praćenju ključnog epidemiološkog indikatora EMCDDA-a „Zarazne bolesti, (eng. Drug related infection deseases – DRID). Na istom je predstavljen Protokol za provedbu bio-bihevioralnog istraživanja seroprevalencije HIV-a i HCV-a među osobama koje injektiraju droge, a koje će se provesti u 2022. godini metodom RDS, kao i rezultati Istraživanja o poboljšanju praćenja podataka o preventivnim zdravstvenim uslugama i ključnim indikatorima među korisnicima droga i programa smanjenja šteta. Također, u sklopu programa održana je i edukacija za provedbu rutinskih testiranja za predstavnike službi za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti županijskih zavoda za javno zdravstvo, predstavnike udruga koje provode programe smanjenja šteta i predstavnike centara za besplatno i anonimno testiranje na HIV. Tijekom skupa provedena je i rasprava pri čemu su aktualizirani izazovi iz prakse.

Drugi dan skupa bio je posvećen praćenju ključnog epidemiološkog indikatora  EMCDDA-a „Smrtnost povezana s uporabom droga“, eng. Drug related death (DRD) i predstavljanju rezultata Kohortnog istraživanja „Smrtnost osoba koje su liječene zbog uporabe psihoaktivnih droga u razdoblju od 2010. do 2019. godine“, provedenog 2021. godine.

Praćenje ovog indikatora koristi se za procjenu prevalencije i zdravstvenih posljedica ovisnosti o drogama. Naglasak drugog radnog dana bio je na predstavljanju rezultata Kohortnog istraživanja „Smrtnost osoba koje su liječene zbog uporabe psihoaktivnih droga u razdoblju od 2010. do 2019. godine“. Opći cilj ovog istraživanja bio je usporediti smrtnost osoba koje su liječene od poremećaja ovisnosti o opijatima sa smrtnošću u općoj populaciji, a podaci su korišteni iz Registra osoba liječenih zbog uporabe psihoaktivnih droga, Registra uzroka smrti, Registra psihoza, Registra izvršenih samoubojstava i Baze hospitaliziranih osoba. U obradi rezultata korištene su metode mjere učestalosti i mjere povezanosti, a rezultati su prikazani u intervalima pouzdanosti uz 95% vjerojatnost (CI95%). Za potrebe prilagodbe dobne i spolne raspodjele korištena je stratifikacija i standardizacija te su izračunate izravno standardizirane stope smrtnosti putem stratuma specifične stope standardizirane prema Europskoj standardnoj populaciji, a standardizirani mortalitetni omjer dobiven je grubom stopom smrtnosti u kohorti u odnosu na grubu stopu smrtnosti u Europi te Hrvatskoj. Od mjera povezanosti korišten je omjer izgleda (OR), a izrađivani su i univarijantni i multipli logistički modeli.

Rezultati

Kao rizični faktori za smrtnost istaknuti su muški spol, samački život, nezaposlenost, mirovina, završeno osnovnoškolsko obrazovanje, rastavljen ili slobodan, heroin, intravenozna konzumacija, ušmrkavanje, oralna konzumacija, predoziranje, HIV, hepatitis B, hepatitis C, neuključenost u tretman u Službi. Sveukupno je u istraživanju praćeno 8 615 sudionika od kojih je 7.026 (81,6%) bilo muškaraca i 1.589 (18,4%) žena. Prosječna dob kod ulaska u kohortu bila 33 godine. Najzastupljenija dobna skupina bila je u dobi od 30 do 34 godine, koju slijedi skupina od 35 do 39 godina. u promatranom periodu umrlo ukupno 628 osoba, od kojih je 537 bilo muškaraca i 91 žena, uz 46.861 osoba-godina praćenja. Naglasio je kako je gruba stopa smrtnosti u promatranom razdoblju iznosila je 13,40 na 1.000 osoba-godina  (95%CI 12,36-14,49), a prema spolnoj raspodjeli tijekom 2019. godine 33,1 za muškarce i 27,9 za žene. Dobno specifična stopa smrtnosti bila je najviša za muškarce iznad 55 godina (68,75), a zatim slijedi dobna skupina od 50 do 55 godina (48,19). Dobno specifična stopa smrtnosti za žene je bila najviša u dobnoj skupini od 50 do 55 godina, a zatim slijedi dobna skupina starijih od 55 godina. Ukupna standardizirana stopa smrtnosti za koju je korišteno Europsko standardno stanovništvo iznosila je 19,84, dok je za muškarce iznosila 22,35, a za žene 17,32. Najviša standardizirana stopa smrtnosti bila je na području Grada Zagreba, zatim slijedi panonska Hrvatska, južna Hrvatska, te sjeverna Hrvatska. Usporedba stopa smrtnosti zabilježenih u prethodnoj i predmetnoj kohortnoj studiji pokazala je kako nema značajne razlike za muški spol, dok je kod ženskog spola nastupio porast smrtnosti. Od uzroka smrtnosti 60,4% bilo je uzrokovano predoziranjem, 18,7% otpada na suicide, 9,3% otpada na nesreće pri prijevozu, 9,3% otpada na nespecificirane nasilne smrti, a 2,2% otpada na ubojstva. Analizirana je usporedba proporcionalne smrtnosti između prethodnog i trenutnog istraživanja, koja je pokazala veću stopu smrtnosti uslijed predoziranja i nasilnih smrti u prethodnom kohortnom istraživanju.

U nastavku skupa predstavljeni su projekti koji se provode u zemljama EU, a koji predstavljaju preventivne pristupe  za smanjenje smrtnih ishoda povezanih s uporabom droga (projekt soba za injektiranje, kućne doze Naloksona, te projekt testiranja sadržaja droga (kemijska analiza droga te savjetovanje).

 

 

PREZENTACIJE

 

Stručni skup – „Smrtnost povezana s uporabom droga“, (eng. Drug related death – DRD)

 

 

Stručni skup – „Zarazne bolesti, (eng. Drug related infection deseases – DRID)