Vol 11, Broj 41, 7. siječnja 2015.

Vol 11, Broj 41, 7. siječnja 2015.

Kazalo sadržaja

Intervencije u prevenciji

Uvodnik PDF
Sandra Mihel 1
Elektronički zdravstveni zapis – osnova za kreiranje programa redukcije pretilosti u populaciji PDF
Josipa Kern, Silvije Vuletić 2
Kvaliteta prehrane u dječjim vrtićima Primorsko-goranske županije PDF
Sandra Pavičić Žeželj, Gordana Kenđel Jovanović, Đulija Malatestinić, Suzana Janković 3
Osvrt s radionice: Mjere za poticanje samozapošljavanja osoba s invaliditetom te prezentacija Oglasnika za osobe s invaliditetom PDF
Tomislav Benjak 4-5
Model dobre prakse – Centar za preventivnu medicinu PDF
Branislava Resanović, Danijela Štimac, Zvonimir Šostar 6
Modeli dobre prakse – Centar za reproduktivno zdravlje PDF
Maja Marić Bajs, Gabrijela Štimac Grbić 7-8
Model zdravstveno edukativne radionice PDF
Sanja Jelušić, Danijela Štimac, Branislava Resanović, Zvonimir Šostar, Hrvoje Radašević 9
Nacionalni preventivni programi ranog otkrivanja raka, organizacija i financiranje PDF
Maja Vajagić, Melita Jelavić 10-11
Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva u Zadarskoj županiji – rezultati prvog ciklusa PDF
Ana Petrić 12-13
Preventiva za starije – gerontološkojavnozdravstveni prioritet PDF
Spomenka Tomek-Roksandić, Nada Tomasović Mrčela, Zvonimir Šostar, Marica Lukić, Stela Mravak, Manuela Maltarić, Alexandra Julia Lechner 14-15
Projekt „Europsko radno mjesto i alkohol“ PDF
Branko Kolarić, Dinko Štajduhar, Morana Tomljenović 16
Projekt Školski vrt – suradnja OŠ Vladimir Nazor Pazin, područna škola Tinjan i Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije PDF
Jasna Trdoslavić Rusac, Vedrana Fontana 17
Promicanje dojenja – praktična iskustva iz Bjelovarsko-bilogorske županije (BBŽ) PDF
Zrinka Puharić, Mirna Žulec, Ivana Biondić, Ivana Ceronja 18
Promjena ponašanja kod osoba s prekomjernom tjelesnom težinom i pretilošću PDF
Marijana Rajčević Kazalac 19
Razvoj kapaciteta institucijske skrbi za osobe s ovisnošću o alkoholu u Republici Hrvatskoj PDF
Srđan Marušić, Dinko Štajduhar, Jadranka Hubler, Ana Matošić 20
Registri u HZJZ kao temeljna potpora upravljanju resursima u zdravstvu (djelatnici, ustanove ) PDF
Marko Brkić, Mario Trošelj, Vanja Pajić, Velimir Drakulić, Dijana Cimera, Ivan Pristaš 21-22
Rizici prevencije pretilosti za razvoj poremećaja hranjenja PDF
Antonela Meštrović, Jelena Balabanić Mavrović 23
Sporazum o javnozdravstvenoj interoperabilnosti PDF
Ivan Pristaš, Marko Brkić, Borna Pleše, Vanja Pajić, Tomislav Benjak, Tamara Poljičanin 24
Trend kvalitete prehrane u ženskom đačkom domu u gradu Splitu PDF
Ivana Gjeldum, Katja Ćurin, Zlatka Knezović 25
Unapređenje kvalitete prehrane u osnovnim školama na području Istarske županije (gradovi Pula, Umag i Labin) PDF
Olga Dabović Rac, Sunčica Matanić – Stojanović, Jasna Trdoslavić Rusac, Aleksandar Stojanović 26-27
Unapređenje kvalitete prehrane u predškolskim ustanovama Istarske županije u periodu 1994. – 2013. g. kroz prikaz dva predškolska objekta PDF
Olga Dabović Rac, Sunčica Matanić-Stojanović, Aleksandar Stojanović 28
Upravljanje kvalitetom u javnozdravstvenoj mreži PDF
Marko Brkić, Ivana Pavić Šimetin, Ivan Pristaš, Tamara Poljičanin 29-30
Važnost pravilnog pristupa u stvaranju zdravih prehrambenih navika od ranog djetinjstva: odrednice koje utječu na pojavu problema s hranjenjem djece kao temelj učinkovite intervencije – prikaz PDF
Jelena Ćosić-Dukić 31
Poster 8. – Indeks tjelesne mase prije začeća, dob majke i perianatalni ishodi PDF
Ivana Marasović Šušnjara, Marijana Mijaković, Ankica Smoljanović 32
Poster 9. – Prehrambene navike učenika srednjih škola PDF
Jasna Pucarin-Cvetković, Goranka Petrović, Franka Ježina, Pavle Jeličić, Krunoslav Capak, Milan Milošević 33
Poster 10. – Prehrambeno ponašanje – jednostavna matematika ili multifaktorijalni kompleksni model? PDF
Saida Rezaković, Fadila Kulenović, Mima Georgieva, Mirjana Pavlić, Lidija Počanić 34-35
Poster 11. – Prevencija i rano otkrivanje osteoporoze u žena Primorsko-goranske županije PDF
Helena Glibotić Kresina, Nevenka Vlah, Svjetlana Gašparović Babić, Suzana Janković, Sandro Kresina 36
Poster 12. – Preventivni program – Debljina bolest modernog doba-prevencija, rano otkrivanje i liječenje povećane tjelesne težine PDF
Helena Glibotić Kresina, Nevenka Vlah, Svjetlana Gašparović Babić, Sandro Kresina, Iva Sorta Bilajac Turina 37
Poster 13. – Prikaz stanja uhranjenosti studenata 1. godine studija Sveučilišta u Rijeci u dvije ambulante školske medicine NZZJ PGŽ PDF
Sandro Kresina, Anton Milohanić, Nataša Dragaš Zubalj, Tatjana Čulina, Helena Glibotić Kresina, Svjetlana Gašparović Babić, Anja DelVechio 38
Poster 14. – Uspostava i razvoj sustava palijativne skrbi – prijedlozi i rješenja PDF
Ranko Stevanović 39
Poster 15. – Prestanak pušenja i porast tjelesne težine PDF
Marta Čivljak 40