Program „EU za zdravlje” 2021. – 2027.

 

Program “EU za zdravlje” 2021. – 2027. (EU4Health) je najveći zdravstveni program dosad koji je nastao kao odgovor EU-a na utjecaj pandemije COVID-19 na pacijente, medicinsko i zdravstveno osoblje te zdravstvene sustave u Europi. U okviru tog programa, Europska unija će investirati 5,3 milijarde eura u mjere za poboljšanje zdravlja ljudi u cijeloj Uniji i osiguranje visoke razine zaštite zdravlja ljudi u politikama i aktivnostima Unije u skladu s pristupom „Jedno zdravlje“ slijedeći ciljeve:

 

1. Poboljšanje i promicanje zdravlja u Uniji

· sprečavanje bolesti i promicanje zdravlja

· međunarodne zdravstvene inicijative i suradnja

 

2. Suzbijanje prekograničnih prijetnji zdravlju

· prevencija, pripravnost i odgovor na prekogranične prijetnje zdravlju

· dopunjavanje nacionalnih zaliha bitnih proizvoda potrebnih za vrijeme krize

· uspostava rezervnog medicinskog, zdravstvenog i pomoćnog osoblja

 

3. Poboljšanje lijekova, medicinskih proizvoda i proizvoda potrebnih za vrijeme krize

· osiguravanje raspoloživosti i cjenovne pristupačnosti lijekova, medicinskih proizvoda i proizvoda potrebnih za vrijeme krize

 

4. Jačanje zdravstvenih sustava, njihove otpornosti i učinkovitog korištenja resursa

· jačanje zdravstvenih podataka, digitalnih alata i usluga, digitalna transformacija zdravstvene zaštite

· poboljšanje dostupnosti zdravstvene skrbi

· razvoj i provedba zakonodavstva EU-a u području zdravlja i donošenje odluka na temelju dokaza

· integrirani rad nacionalnih zdravstvenih sustava

 

 

Program “EU za zdravlje” provodit će se putem godišnjih programa rada. Mjere će biti organizirane u četiri tematska područja: sprečavanje bolesti, pripravnost za krize, zdravstveni sustavi te digitalizacija. Pritom će borba protiv raka biti u fokusu u sva četiri tematska područja.

 

 

Program je uspostavljen Uredbom (EU) 2021/522, a provodit će ga Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo (HaDEA). Prihvatljivi korisnici za financiranje će biti pravni subjekti, zdravstvene organizacije i nevladine organizacije u državama članicama EU i u trećim zemljama koje su se pridružile programu.

 

Otvorene pozive na dostavu projektnog prijedloga možete pronaći na portalu Europske komisije.

 

 

 

 

Više informacija o programu “EU za zdravlje”

Novosti

Letak

Popis kontakt točki programa