Vitalna statistika je temeljni izvor podataka koji se koristi za proučavanje promjena u prirodnom kretanju stanovništva i njegovu razvoju. Sustav vitalne statistike se definira kao ukupan proces prikupljanja podataka pri građanskim evidencijama (administrativni izvori podataka) koji se odnose na specifične vitalne događaje: rođenja, posvojenja, vjenčanja, razvode i smrti.

Sustav prikupljanja podataka o umrlim osobama reguliran je zakonima koji povezuju različite društvene sustave: državnu upravu, državnu statistiku, pravosuđe i zdravstvo. Sukladno Zakonu o službenoj statistici (NN 103/03) Državni zavod za statistiku (DZS) glavni je nositelj istraživanja o umrlim osobama, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo nositelj je javnozdravstvenog istraživanja o umrlim osobama. Zakonom o državnim maticama (NN 96/93) definiran je način upisa činjenice smrti u maticu umrlih na temelju Potvrde o smrti koja je propisana Pravilnikom o obrascu potvrde o smrti (NN 46/11). Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11) i Pravilnik o načinu pregleda umrlih te o utvrđivanju vremena, mjesta i uzroka smrti (NN 46/11) propisuju sadržaj ostalih obrazaca (popratnica za prijevoz i obdukciju, dozvola za ukop, dozvola za kremiranje, iskaznica mrtvozornika te očevidnik o obavljenim pregledima umrlih) te rad liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju vrijeme, mjesto i uzrok smrti. Podaci o umrlim osobama prikupljaju se na temelju Statističkog izvještaja o smrti (DEM-2 obrasca) čiji je sastavni dio Potvrda o smrti na temelju koje se određuje i šifrira osnovni uzrok smrti.
U Hrvatskoj je od 1995. godine u primjeni Deseta revizija Međunarodne klasifikacije bolesti i stanja (MKB-10) koja svojim Drugim sveskom propisuje sadržaj Potvrde o smrti i način određivanja i šifriranja osnovnog uzroka smrti.

Zbog izuzetne važnosti mortalitetnih podataka kao najpouzdanijeg izvora zdravstveno-statističkih podataka i preuzimanja odgovornosti za kvalitetu podataka o uzroku smrti 2004. godine HZJZ osniva pri Službi za socijalnu medicinu u Odjelu medicinske demografije Odsjek za mortalitet i postaje nositelj javnozdravstvenog istraživanja o umrlima prema mjestu smrti. Osnovna zadaća Odjela je određivanje i šifriranje osnovnog uzroka smrti i unaprjeđenje kvalitete podataka mortalitetne statistike, te izrada godišnjeg Izvješća o umrlim osobama i Hrvatskog zdravstveno-statističkog ljetopisa koji sadrže prikaze broja umrlih osoba, vodećih uzroka smrti prema skupinama bolesti i dijagnozama te prema dobi i spolu. Od 2013. godine Odjel se nalazi u Službi za epidemiologiju pod nazivom Odjel za mortalitetnu statistiku s Odsjekom za određivanje uzroka smrti s registrom umrlih osoba i Odsjekom za razvoj i unaprjeđenje kvalitete mortalitetnih podataka.

U cilju postizanja što veće kvalitete mortalitetnih podataka Odjel surađuje sa svim županijskim zavodima za javno zdravstvo, bolničkim ustanovama, zavodima za sudsku medicinu i toksikološkim laboratorijima. Odjel za mortalitetnu statistiku uz potporu Ministarstva zdravljaa i u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo i medicinskim fakultetima nositelj je edukacije liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika koji su imenovani mrtvozornici, a utvrđuju vrijeme i uzrok smrti.

Izvješća o umrlim osobama u Hrvatskoj:

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina (pdf)

2013. godina (pdf)

2012. godina (pdf)

2011. godina (pdf)

2010. godina (pdf)

2009. godina (pdf)

2008. godina (pdf)

“MB PHARE 2006 – komponenta 16 (COD)”

Projekt „Unaprjeđenje kvalitete statistike uzroka smrti“ / „Quality Improvement of Causes of Death Statistics”
Voditeljica projekta Tanja Ćorić, dr. med.

Priručnik o popunjavanju potvrde o smrti (pdf)

U okviru pretpristupog MB PHARE programa 2006 provodena je standardizacija hrvatskog nacionalnog statističkog sustava sa standardima Europske unije, a uz tehničku i novčanu potporu Europske unije. Prema definiranim obvezama između Državnog zavoda za statistiku i EUROSTAT-a, za usklađivanje područja mortalitetne statistike (Data Collection Project – Quality Improvement of Causes of Death Statistics) Hrvatski zavod za javno zdravstvo je određen kao nositelj Projekta.

Specifični ciljevi:

 • Opisivanje postojeće situacije u odnosu na kvalitetu certificiranja PS, određivanja i šifriranja osnovnog uzroka smrti te prikupljanja podataka na nacionalnoj i NUTS2 razini.
 • Unaprjeđenje sustava prikupljanja mortalitetnih podataka definiranog prijedlogom novog Pravilnika o pregledu umrlih osoba i određivanju vremena, mjesta i uzroka smrti kojim se propisuje i nova PS.
 • Edukacija zdravstvenih stručnjaka o pravilnom popunjavanju PS korištenjem EU paketa za edukaciju mrtvozornika:
  • Pripremanje skraćene i modificirane verzije ISTAT-ovog priručnika (s dodanim sadržajem iz područja patologije i sudske medicine), objavljivanje i distribucija
  • Prevođenje, priprema, objavljivanje i distribucija letka
  • Objavljivanje Priručnika o popunjavanju potvrde o smrti i letaka na web stranici HZJZ
  • Organizacija seminara u četiri velika županijska središta (Split, Rijeka, Osijek, Zagreb)
 • Unaprjeđenje kvalitete šifriranja osnovnog uzroka smrti:
  • Prijevod dokumenta SZO „Službene nadopune i promjene MKB-10“ (Svezak 2), Trst, studeni, 2007.
  • Zapošljavanje jedne osobe VŠŠ u Odjelu za medicinsku demografiju
 • Nabava i primjena ACME tablica za određivanje i šifriranje
 • Unaprjeđenje kvalitete statistike uzroka smrti uz primjenu standardnih alata za validaciju:
  • Ažuriranje logičke kontrole koja je ugrađena u aplikaciju za upis u DZS i HZJZ, a koristi se za smanjenje broja grešaka u mortalitetnim podacima.
  • Primjenom preporučenog standardiziranog seta podatka pri kontroli upisa osigurati će se kvaliteta podatka s obzirom na pojavu rijetkih bolesti, nemogućih uzroka smrti, dob i spol
  • Priprema probnog skupa podataka kojim bi se ocijenila kvaliteta podatka mortalitetne statistike na razinama NUTS 1 i NUTS2 prema dokumentu “Kontrola kvalitete za statistike uzroka smrti (2004.)”, EUROSTAT

Sudionici projekta

HZJZ kao nositelj projekta je uz potporu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i DZS te suradnju s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i županijskim zavodima za javno zdravstvo proveo sve planirane aktivnosti u trajanju od 19 mjeseci (01.01.2009 – 30. 07.2010).

Priručnik o popunjavanju potvrde o smrti (pdf)

Odsjek za Registar uzroka smrti

Odsjek za razvoj i unaprjeđenje kvalitete mortalitetnih podataka