Pitanja i odgovori

Vezano za Regulativu 1272/2008 prema kojoj moraju od 1. Lipnja 2015 pa nadalje sve mješavine biti klasificirane, označene i pakirane sukladno toj Regulativi, molimo vas kao nadležno tijelo za dodatne naputke:
Preparat već je registriran
– Na koji način izvoditi novo klasificiranje prema 1272/2008 u Hrvatskoj?
– Dali postoje posebni nacionalni vremenski rokovi vezani na novu klasifikaciju. Kako dugo traje proces promjene klasifikacije?
Preparat već je registriran, potrebne dodatne izmjene.
– Dali je moguće paralelno sa notifikacija deklaracije i STL-a zbog nove klasifikacije prema Regulativi 1272/2008 napraviti i neke druge izmjene registracije?
– Ako je moguće, kakav je proces, koji su zahtjevi i kako dugo taj traje proces? Dali su uz to vezani troškovi
Da li ovo važi tako za biocide kao i za sve ostale kemikalije?

Odgovor:

Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping nije nadležno tijelo za navedenu uredbu, ali za nju radi kao služba za pomoć (Helpdesk za CLP).
Neke stvari nisu jasne. Pretpostavljam da mislite na Sigurnosno-tehničke listove (STL) kada govorite o registraciji. Naime mi zaprimamo STL-ove u naš registar, ali to ne nazivamo registracijom jer dovodi do zabune. Naime, kao što Vam je poznato, pojam „registracija“ koristi se za registraciju tvari pri Europskoj agenciji za kemikalije (ECHA), pa ako bi se taj isti izraz koristio kod zaprimanja STL-ova u naš registar vidite i sami kakvu bi to zbrku izazvalo.

Hrvatska je prihvatila europsko zakonodavstvo i u potpunosti će ga početi primjenjivati danom pristupanja Europsko uniji. Već sada se, u svari, ono primjenjuje s nekim izuzecima koji su vezani uz nacionalne nadležnosti i nadležnosti EU. Naime, s obzirom da još nismo članica EU, nismo u mogućnosti primjenjivati neke odredbe koje se odnose na nadležnosti tijela EU.

Ako uzmemo u obzir da bi od 1. 07. 2013. trebali biti punopravna članica EU i s obzirom da smo za primjenu uredbe 1907/2006 (REACH) dobili odgodu za predregistraciju i registraciju tvari do 1. 07. 2014., nema razloga da do 1. 07. 2015. razvrstavanje, označavanje i pakiranje smjesa u potpunosti ne bude istovjetno onom koje će biti na snazi i u ostalim članicama EU. Na našoj internetsko stranici www.hzt.hr možete pronaći zakonodavstvo koje je sada na snazi i ono koje će stupiti na snagu kada uđemo u EU. Iz toga se vidi naša usklađenost s uredbama, ali i direktivama (DSD – 67/548/EEC i DPD 1999/45/EC) koje su još na snazi.

Dakle nema više posebnih nacionalnih rokova za usklađivanje s CLP-om po pitanju smjesa. Oni su identični onima u EU.
Što se tiče procesa prerazvrstavanja, odnosno promjene s razvrstavanja prema DPD na razvrstavanje prema CLP, ono se mora uskladiti do 1. 07. 2015., odnosno do 2017. godine ako se kemikalije već nalaze u prodaji. Tvrtke to moraju učiniti do tih datuma, međutim s obzirom da mi to zaprimamo u naš registar (STL) ne bi bilo dobro da se to radi zadnji čas jer i nama treba neko vrijeme za pregled STL-ova i njihovo uvrštavanje u bazu, a posebice ako STL nije načinjen u skladu s prilogom II REACH-a ili u njemu ima bitnih pogrešaka (razvrstavanje i sl.), onda bi se moglo dogoditi da STL ne bude zaprimljen u naš registar do predviđenog roka.

Troškove provjere i zaprimanja STL-ova snosi tvrtka koja kemikaliju stavlja na tržište RH, bez obzira radi li se o proizvođaču, uvozniku, distributeru ili daljnjem korisniku. Što se toga tiče ništa se ne mijenja, ostaje sve kao i do sada.

Na žalost ne razumijem Vaše pitanje: „Dali je moguće paralelno sa notifikacija deklarcaije i STL-a zbog nove klasifikacije prema Regulativi 1272/2008 napraviti i neke druge izmjene registracije?“ Molio bih Vas da mi to pojasnite, a ako je moguće potkrijepite primjerom.

Što se tiče biocida i kod njih vrijedi razvrstavanje kao i kod drugih kemikalija, kao što je uostalom slučaj i u EU.

 

 

 

Molim Vas potvrdu da ne bi pogriješili jer smo trenutno u izmjeni etiketa zbog promjene imena tvrtke pa Vas molimo za pomoć.
Da li je potrebno pisati sastav proizvoda – smjese koja nije označena kao opasna kem. Konkretno radi se o ljetnom autoglasu koji ima manje od 5% alkohola+tenzidi, a ostalo je voda.
1. Da li na etiketi mora po zakonu pisati Sadrži <5% alkohola+tenzidi ?
Iščitavajući Pravilnik o raz.oz. obilj.i pak.opas.kem N:N: 64/11 nalazim u skladu s čl.17.da je to obavezno samo za opasne kem. i to točno def.u dijelu Identif.oznaka proizvoda za smjesu mora sadržavati: b) Molim Vas ako mi je negdje promaklo u nekom čl. Koji to def. molim Vas navedite.

Odgovor:

Izgled naljepnice definiran je Pravilnikom o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija („Narodne novine“ br. 64/11). Dakle morate se držati tog pravilnika. Točno ste uočili da je obvezni sastav smjese kojeg treba definirati na naljepnici propisan člankom 17., konkretno za Vašu smjesu se trebate držati točke (b) Pod podnaslovom „Identifikacijska oznaka proizvoda za smjesu mora sadržavati:“
Međutim kod izrade naljepnica morate konzultirati i druge propise, konkretno u ovom slučaju propise vezane uz deterdžente. Savjetujem Vam da nazovete magistru Haberle u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo jer se ona bavi deterdžentima, odnosno općenito tvarima koje se nalaze u općoj potrošnji.

 

 


Može li članak 7. Zakona o provedbi CLP uredbe značiti da Benetton ne treba izrađivati deklaracije za kemikalije ako ih ne stavlja na tržište RH.
U biti nekad se podrazumijevalo da ne treba, ali se pojavio pritisak od strane graničnih sanitarnih inspektora. Nisam siguran da je utemeljen.
„Članak 7. Naljepnica na opasnim tvarima ili smjesama koje se stavljaju na tržište Republike Hrvatske mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka naljepnica na opasnim tvarima ili smjesama za industrijsku i laboratorijsku uporabu može biti na stranom jeziku ako su svi koji je rabe na drugi odgovarajući način upoznati s opasnim svojstvima opasne tvari ili smjese.“

Odgovor:

Pozivate se na Zakon i Uredbu koji još nisu na snazi (članak 14. Zakona koji govori o datumu primjene). U Pravilniku o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (NN 64/11), koji se temelji na CLP uredbi i koji je na snazi, navodi se samo jedan stavak od dva koja ste vi naglasili: Naljepnica na tvari ili smjesi koja se stavlja u promet mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Dakle nema one rečenice o izuzetku. U rečenici se navodi „stavljanje u promet“, a prometom se smatra i uvoz, a to podrazumijeva uvoz kemikalija s naljepnicom (deklaracijom) na hrvatskom jeziku. Novi Zakon i nova Uredba će to promijeniti, ali na žalost tek nakon ulaska RH u EU.
U principu se, u praksi, nije inzistiralo da industrijske kemikalije, dakle one koje se neće stavljati u prodaju, obilježe naljepnicom na hrvatskom jeziku, ali se zato inzistiralo na uputi za rad.

 

 

 

Imam problem kod razvrstavanja bakrova (II) sulfata pentahidrata i kalijeva tiocianata. Naime, proizvođač (iz Japana) razvrstava kalijev tiocianat u kategoriju Ak.toks.4, te bakrov(II) sulfat pentahidrat u puno kategorija, s tim da uopće ne navodi H i P oznake. S obzirom da te 2 tvari nisu razvrstane prema tablici 3.1. Priloga VI. CLP uredbe, možete li mi pomoći oko razvrstavanja navedenih tvari?
Kako se u novom obrascu STL-a za tvari nigdje izričito ne traži navođenje proizvođača, moraju li se npr. izraditi 2 zasebna STL-a za istu tvar, ali različitog proizvođača ili vrijedi 1 za sve proizvođače?

Odgovor:

Razvrstavanje tiocianata postoji u Classification and Labelling Inventory i u popisu registriranih tvari na internetskim stranicama ECHE. Navedene su i kategorije opasnosti, H oznake i P oznake.
Bakrov(II) sulfat pentahidrat je razvrstan u skladu sa GHS, tj. CLP kriterijima i njega također možete naći na stranicama ECHE. H oznake su navedene, ali ne kao brojčane oznake, već pripadajući tekst!

Dakle, otvorite stranicu ECHA-e. Na desnoj strani je popis baza i odaberite „Registrated substances“ ili „Classification & Labelling Inventory“, upišite CAS broj, stavite kvačicu da pristajete na uvjete korištenja i otvorite!
Vidjet ćete da različiti proizvođači ponekad različito razvrstavaju istu tvar no to je dozvoljeno. Pravo i odgovornost proizvođača je da tvar razvrsta prema podacima kojima raspolaže i jasno, za njihovu vjerodostojnost odgovara.

 

 

 

Kako da razvrstam i obilježim zapaljivu kemikaliju?

Odgovor:

Stavite piktogram GHS02.