Zakoni i pravilnici

Zakoni:

 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br.100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23)
 2. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« br.80/13, 137/13, 98/19, 33/23)
 3. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite (»Narodne novine« br. 118/18)
 4. Zakon o zaštiti prava pacijenata (»Narodne novine« br. 169/04, 37/08)
 5. Zakon o liječništvu (»Narodne novine« br. 121/03,  117/08)
 6. Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu (»Narodne novine« br. NN 14/19)
 7. Zakon o sestrinstvu (»Narodne novine« br.121/03, 117/08, 57/11)
 8. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« br.79/07, 113/08, 43/09,130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21 )
 9. Zakon o djelatnostima u zdravstvu (»Narodne novine« br. 87/09)
 10. Zakon o medicinskim proizvodima (»Narodne novine« br. 76/13)
 11. Zakon o suzbijanju zlouporabe droga (»Narodne novine« br. 171/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07 ,149/09, 84/11, 80/13, 39/19)
 12. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (»Narodne novine« br. 18/23)
 13. Zakon o hrani (»Narodne novine« br. 18/23)
 14. Zakon o kemikalijama (»Narodne novine« br.18/13, 115/18, 37/20)
 15. Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine« br. 25/13, 41/14, 114/18)
 16. Zakon o službenoj statistici (»Narodne novine« br. 25/20)
 17. Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
 18. Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda NN 39/2013, 47/2017, 115/2018, 62/2020 (»Narodne novine« br. 39/13, 47/14, 115/18)

Pravilnici:

 1. Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (»Narodne novine«, br. 52/20)
 2. Pravilnik o kategorizaciji medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova (»Narodne novine«, br. 12/12, 99/13)
 3. Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (»Narodne novine« br. 02/11, 14/13, 114/13)
 4. Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine (»Narodne novine«, br. 114/13, 157/13, 129/15 )
 5. Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (»Narodne novine«, br. 124/13, 100/18)
 6. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, br. 65/22)
 7. Pravilnik o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalnosti (»Narodne novine«, br. 38/18 )
 8. Pravilnik o mjerilima za priznavanje naziva primarius (»Narodne novine« broj 28/12)
 9. Pravilnik o načinu obavljanja nadzora nad stručnošću rada u djelatnosti zdravstva (»Narodne novine«, br. 40/94)
 10. Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe ( »Narodne novine« br. 106/19)
 11. Lista zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine« br. 60/14, 28/20, 73/22)
 12. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (»Narodne novine« 74/13,  140/15)
 13. Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (»Narodne novine« 64/23)
 14. Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše određenih zaraznih bolesti (»Narodne novine« br. 116/18)
 15. Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (»Narodne novine« br. 116/18)
 16. Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti, te o osobama koje moraju podvrgnuti toj obvezi (»Narodne novine« br. 103/13, 144/20, 133/22)
 17. Pravilnik o praćenju nuspojava nad lijekovima i medicinskim proizvodima (»Narodne novine« br. 29/05)