Više o Službi za javno zdravstvo

Osim rutinskih obveza, Služba surađuje sa stručnjacima, stručnim tijelima i udrugama iz zemlje i inozemstva te sudjeluje u znanstvenim i stručnim projektima. Sve navedene aktivnosti važan su segment uloge Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kao  nositelja nacionalne zdravstvene statistike.

Značajan dio djelatnosti Službe za javno zdravstvo je i znanstveni rad te sudjelovanje u nastavi. U Službi je šest doktora znanosti (od toga jedan docent i četiri znanstvena suradnika) te jedan magistar znanosti koji sudjeluju u više znanstvenih projekata iz područja rada Službe te redovito publiciraju u indeksiranim znanstvenim časopisima. Također sudjeluju i u izvođenju nastave pri Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studiju socijalnog rada.

Dio Programa statističkih istraživanja koji se prikuplja, obrađuje i analizira u Službi za javno zdravstvo obuhvaća sljedeće zbirke zdravstvenih podataka:

1. Zbirni agregirani podaci

 • o djelatnicima, organizaciji, vrsti vlasništva, broju osiguranika i korisnika, aktivnostima i morbiditetu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (opća medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, žena i stomatološka zaštita),
 • o djelatnicima, organizaciji, aktivnostima i morbiditetu za preventivnu i specifičnu zdravstvenu zaštitu školske djece i mladeži, hitnu medicinsku pomoć, stomatološku djelatnost, medicinu rada, patronažu i kućnu njegu
 • o djelatnicima i aktivnostima u specijalističko konzilijarnoj djelatnosti prema vrsti ordinacije,
 • o organizacijskoj strukturi ustanova u zdravstvu i djelatnicima u zdravstvu (podaci o mreži zdravstvenih ustanova i djelatnicima u zdravstvu Republike Hrvatske)
 • o organizaciji, djelatnicima i radu bolnica (organizacija, vrsta odjela, broj kreveta, broj primljenih i otpuštenih pacijenata prema odjelima, duljina bolničkog boravka, iskorištenost bolničkih kapaciteta)
 • o izdacima za zdravstvene usluge prema metodologiji Sustava zdravstvenih računa (System of Health Accounts).

Od 2012. godine Služba za javno zdravstvo proširila je svoje aktivnosti i na područje financijske zdravstvene statistike te redovito provodi službeno statističko istraživanje prema međunarodno prihvaćenoj metodologiji Sustava zdravstvenih računa, u okviru kojeg se prikupljaju, obrađuju i objavljuju financijski zdravstveni pokazatelji za RH. U planu je i provođenje zdravstveno-ekonomskih analiza usmjerenih prvenstveno na evaluaciju preventivnih i javnozdravstvenih aktivnosti i tehnologija.

Iz individualnih podataka o bolesnicima liječenim u bolnicama Hrvatske uključujući i boravke zbog poroda i prekida trudnoće formira se godišnja baza hospitalizacija.

2. Podaci za praćenje putem državnih registara

Registar zdravstvenih djelatnika
Registar je jedini strukovni registar u Republici Hrvatskoj, uspostavljen 1992. godine i kontinuirano prati podatke o svim zaposlenicima u zdravstvu. Jedinstveni šifarski sustav omogućava kontinuiranu razmjenu podataka sa HZZO te se tako istodobno prati i ustroj zdravstvenih ustanova i djelatnika u zdravstvu.

Registar osoba s invaliditetom
Podaci o osobama s invaliditetom prate se temeljem Zakona o hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (NN64/01), dok Nacionalna strategija za osobe s invaliditetom (NN63/07) predviđa da je Služba za javno zdravstvo nositelj područja Istraživanje i razvoj temeljem kojeg se nastoji znanstveno utemeljeno pridonositi izjednačavanju mogućnosti i podizanju kvalitete života za ovaj posebice vulnerabilan dio populacije.

3. Ostale zbirke podataka

 • Profesionalne bolesti
 • Ozljede na radu
 • Izvješće o porodima u zdravstvenim ustanovama
 • Dojenačke smrti
 • Prirodno kretanje
 • Izvješće o prekidima trudnoće u zdravstvenim ustanovama
 • Izvješće o umrlim osobama Izvješće o bolničkom pobolu

Djelatnici Službe sudjeluju i u periodičnim međunarodnim istraživanja npr. u populaciji školske djece i studenata. Međunarodno istraživanje o zdravstvenom ponašanju djece školske dobi „Health Behaviour in School-aged Children“ (HBSC), u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, prvi put provedeno 2002. Svjetsko istraživanje o uporabi duhana u mladih Global Youth Tobacco Survey (GYTS) u suradnji s Centrom za kontrolu bolesti (Atlanta) i Svjetskom zdravstvenom organizacijom,  provedeno prvi puta 2002. godine. Svjetsko istraživanje o uporabi duhana kod studenata zdravstvenih studija Global Health Professionals Student Survey (GHPSS) u suradnji s Centrom za kontrolu bolesti (Atlanta) i Svjetskom zdravstvenom organizacijom provedeno prvi puta 2011. godine (pilot projekt proveden je 2005, ali tada HZJZ nije bio nositelj projekta).

Vrlo važan aspekt djelatnosti Službe predstavljaju priprema i publiciranje redovitih i povremenih publikacija od kojih izdvajamo Zdravstveno-statistički ljetopis te redovite godišnje biltene o istraživanjima propisanih godišnjim Programom.

Cilj Službe za javno zdravstvo u nadolazećem razdoblju je provoditi Strateški plan razvoja javnog zdravstva te zadržati i dalje razvijati našu dugogodišnju ulogu nositelja službene zdravstvene statistike u RH kroz kontinuirano provođenje  prilagodbe istraživanja zahtjevima korisnika te unaprjeđenje istraživanja primjenom novih tehnologija (prvenstveno uvođenjem suvremenih IT tehnologija u suradnji sa Službom za informatiku).