Vijeća i povjerenstva

 

Stručno vijeće

 

Etičko povjerenstvo

Djelokrug rada Etičkog povjerenstva:

 • prati primjenu etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljanju djelatnosti Zavoda,
 • odobrava znanstvena i druga istraživanja koja se provode u Zavodu te donosi odluke s etičkog stajališta o istraživanjima koja se ne provode u Zavodu po zamolbi ustanova koje nemaju ustanovljena Etička povjerenstva,
 • rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti Zavoda.

Zamolbi za odobrenje/suglasnost Etičkog povjerenstva je potrebno priložiti:

 • opis istraživanja (svrha, cilj, metode…)
 • anketni upitnik, ako će se koristiti u istraživanju
 • obrazac informiranog pristanka, ako će se koristiti u istraživanju, sastavljen prema  uputama HZJZ-a za sastavljanje informiranog pristanka ispitanika u istraživanju
 • mišljenje etičkih povjerenstava ostalih ustanova, ako se istraživanje provodi u više ustanova
 • prijavu, ako se radi o prijavi magistarskog rada ili doktorske disertacije
 • suglasnost Ravnatelja, ako se radi o istraživanju u kojem treba koristiti podatke pojedinih registara/baza Zavoda

Zamolbu s prilozima je potrebno dostaviti Etičkom povjerenstvu:

 • u papirnatom obliku na adresu: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, 10000 Zagreb i
 • u elektroničkom obliku na e-adresu: eticko.povjerenstvo@hzjz.hr

Znanstveno-nastavna jedinica

Predsjednik znanstvene jedinice: dr. sc. Tomislav Benjak, dr. med., spec. javnog zdravstva
Tel.: 01 48 63 372
tomislav.benjak@hzjz.hr

Znanstveno-nastavna jedinica okuplja sve zaposlenike Zavoda koji imaju znanstveno, nastavno ili istraživačko zvanje. Ova jedinica trenutno broji 37 članova.

Zadaće znanstvene jedinice:

 • daje mišljenje o stručnim uvjetima za apliciranje projekta
 • daje stručnu pomoć i savjete u provođenju projekta
 • raspravlja o aktualnim i budućim projektima
 • pruža stručnu pomoć znanstvenim djelatnicima u apliciranju projekata, objavi znanstvenih i stručnih radova
 • vodi popis djelatnika sa znanstvenim i istraživačkim zvanjem
 • vodi popis djelatnika s nastavnim zvanjem
 • obavještava nadležne institucije o znanstvenoj djelatnosti i radu u Zavodu.

Stručni kolegij

 

Povjerenstvo za lijekove

 

Povjerenstvo za kvalitetu

Temeljem Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  (NN 124/11) u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo djeluje Povjerenstvo za kvalitetu. Imenovanje, sastav i nadležnost Povjerenstva za kvalitetu zdravstvene ustanove utvrđuju se Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i gore navednim Zakonom.

Članovi povjerenstva:

 • prim. dr. sc. Blaženka Hunjak, dr. med. – djelatnost mikrobiologije
 • dr. sc. Dijana Mayer, dr. med. – djelatnost školske i adolescentne medicine
 • prof. dr. sc. Danijela Štimac, dr. med. – djelatnost mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti
 • Verica Kralj, dr. med. – djelatnost epidemiologije
 • dr. sc. Pavle Jeličić, dr. med.- djelatnost zdravstvene ekologije
 • dr. sc. Ivan Pristaš, dr. med. – djelatnost zdravstvenog prosvjećivanja s promicanjem zdravlja i prevencije bolesti
 • dr. sc. Tomislav Benjak, dr. med., pomoćnik ravnatelja za kvalitetu, predsjednik Povjerenstva za kvalitetu zdravstvene ustanove

Povjerenstvo za kvalitetu zdravstvene ustanove uz poslove utvrđene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti obavlja i sljedeće:

 • provodi aktivnosti vezano za uspostavu sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite
 • provodi aktivnosti vezano za uspostavu sustava sigurnosti pacijenta
 • procjenjuje ispunjavanje standarda kvalitete zdravstvene zaštite u pojedinim djelatnostima zdravstvene ustanove
 • sudjeluje u vanjskim provjerama kvalitete
 • provodi aktivnosti vezano za pripreme za akreditacijski postupak
 • predlaže i sudjeluje u provedbi edukacije iz područja kvalitete zdravstvene zaštite
 • surađuje s Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi u provedbi plana i programa mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite.