Natječaj za prijam u radni odnos i upućivanje na specijalizaciju iz medicine rada i sporta, kliničke mikrobiologije, epidemiologije i javnozdravstvene medicine

Na temelju članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, KLASA: 012-04/19-10/1, URBROJ: 381-10-19-2 od 2. siječnja 2019. godine, odobrenja Plana specijalizacija za 2019. godinu izdanog od Ministarstva zdravstva, Klasa: 131-01/19-01/113, Ur.broj: 534-03-3-2/6-19-02 od 19. travnja 2019. godine te odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, raspisuje natječaj za prijam u radni odnos doktora medicine na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizacije iz medicine rada i sporta, kliničke mikrobiologije, epidemiologije i javnozdravstvene medicine.

Više o natječaju pogledaj ovdje.