Dijabetes

Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću osnovan je 2000. godine s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću, utvrđivanja prevalencije i incidencije šećerne bolesti i njenih akutnih i kroničnih komplikacija, praćenja morbiditeta i mortaliteta, te osnovnih kliničkih pokazatelja na nacionalnoj razini. Prijava je od 2004. godine obavezna za sve liječnike primarne i sekundarne zdravstvene zaštite koji u svojoj skrbi imaju osobe sa šećernom bolešću. U Republici Hrvatskoj je, prema podacima CroDiab registra i Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava (CEZIH), u 2018. godini registrirano 303.992 osobe s dijagnozom šećerne bolesti.

U 2018. godini pristigle su BIS (engl. Basic Information Sheet) prijave za 97.263 osobe sa šećernom bolešću. Regulacija glikemije bila je dobra (HbA1c<6,5%) u 31.83%, granično zadovoljavajuća (6,5%<HbA1c<7,5%) u 33.23%, a loša (HbA1c>7,5%) u 34.94% bolesnika uz prosječne vrijednosti (aritmetička sredina ± standardna devijacija) HbA1c 7,25±1,50, glikemije natašte 8,99±6,97 te postprandijalne glikemije 9,06±3,86.

 

Izvori:

IDF Diabetes atlas

CroDiab registar osoba sa šećernom bolesti

 

Na sljedećoj stranici: CroDiab registar