Upute za ispunjavanje prijave pacijenata s dijabetesom (JZ-DIAB)

Ispunjava se za sve pacijente s dijabetesom iz raspona dijagnoza E10-E14  ili O24 prema MKB-10 klasifikaciji liječene u specijalističko-konzilijarnoj ili stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti.

JZ-DIAB prijava se sastoji od dva retka:

·         “41” – osnovni slog prijave

·         “59” – DIAB slog

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE DIAB SLOGA („59“)

1.       Tip dijabetesa (Slog „59“, redni broj 2)

Zapisuje se u slučaju da pacijent ima u glavnoj ili ostaloj dijagnozi E10-E14 ili O24 i to na sljedeći način:

  • E10(.*) Tip 1
  • E11(.*) Tip 2
  • E12(.*) Drugi
  • E13(.*) Drugi
  • E14(.*) Neodređen
  • O24(.*) Gestacijski

 

2.       Godina postavljanja dijagnoze bolesti (Slog „59“, redni broj 3)

Upisuje se godina od koje pacijent ima dijebetes.

 

3.       Tjelesna visina (Slog „59“, redni broj 4)

Upisuje se u centimetrima, dvoznamenkasti ili troznamenkasti broj.

 

4.       Tjelesna masa (Slog „59“, redni broj 5)

Upisuje se u kilogramima, dvoznamenkasti ili troznamenkasti broj.

 

5.       Opseg struka (Slog „59“, redni broj 6)

Upisuje se u centimetrima, dvoznamenkasti ili troznamenkasti broj.

 

6.       ITM kg/m2 (Slog „59“, redni broj 7)

Upisuje se indeks tjelesne mase, dvoznamenkasti broj. Izračun temeljem upisanih podataka.

 

7.       Pušenje (Slog „59“, redni broj 8)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako je pacijent pušač, „0“ (Ne) ako nije pušač, „2“ (Bivši) ako je bivši pušač.

 

8.       Konzumiranje alkohola  (Slog „59“, redni broj 9)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako pacijent pije alkohol, ili „0“ (Ne) ako ne pije alkohol.

 

9.       Redovita tjelesna aktivnost  (Slog „59“, redni broj 10)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako je pacijent redovito tjelesno akrivan, ili „0“ (Ne) ako nije.

 

10.   Pridržavanje dijabetičke dijete  (Slog „59“, redni broj 11)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako se pacijent pridržava dijabetičke dijete, „2“ (Djelomično) ako se djelomično pridržava, „0“ (Ne) ako ne.

 

11.   Suradljivost bolesnika  (Slog „59“, redni broj 12)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako je pacijent suradljiv, „2“ (Djelomično) ako je djelomično suradljiv, „0“ (Ne) ako nije.

 

12.   Samokontrola (Slog „59“, redni broj 13)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako pacijent provodi samokontrolu, ili „0“ (Ne) ako ne provodi.

 

13.   Broj mjerenja GUP/tjedan (Slog „59“, redni broj 14)

Upisuje se jednoznamenkasti ili dvoznamenkasti broj mjerenja GUP-a na tjednoj bazi.

 

14.   Gup-nt mmol/l (Slog „59“, redni broj 15)

Upisuje se glukoza na tašte, decimalni brojevi od 0-9.

 

15.   Gup-pp mmol/l (Slog „59“, redni broj 16)

Upisuje se glukoza nakon obroka, decimalni brojevi od 0-9.

 

16.   HbA1c % (Slog „59“, redni broj 17)

Upisuje se vrijednost HbA1c %, decimalni brojevi 0-9.

 

17.   HbA1c mmol/mol (Slog „59“, redni broj 18)

Upisuje se vrijednost HbA1c mmol/mol, decimalni brojevi 0-9.

 

18.   Pregled dijabetologa u proteklih 12 mjeseci (Slog „59“, redni broj 19)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako je pacijent pregledan, ili „0“ (Ne) ako nije.

 

19.   Hospitalizacija u proteklih 12 mjeseci (Slog „59“, redni broj 20)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako je pacijent hospitaliziran, ili „0“ (Ne) ako nije.

 

20.   Hipoglikemija/ 3 mjeseca (Slog „59“, redni broj 21)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako je pacijent u zadnja 3 mjeseca imao hipoglikemiju, ili „0“ (Ne) ako nije.

 

21.   Teška hipoglikemija/ 3 mjeseca (Slog „59“, redni broj 22)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako je pacijent u zadnja 3 mjeseca imao hipoglikemiju, ili „0“ (Ne) ako nije.

 

22.   Naziv i  dnevna doza lijeka za kontrolu glikemije (Slog „59“, redni broj 23)

Navesti sve lijekove za kontrolu glikemije koje pacijent uzima. ATK kôd lijeka. Uz ATK kôd navesti i dnevnu dozu svakog lijeka koji pacijent uzima, troznamenkasti do peteroznamenkasti brojevi.

 

23.   Kontinuirano mjerenje (Slog „59“, redni broj 24)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako je prisutno kontinuirano mjerenje, ili „0“ (Ne) ako nije.

 

24.   Inzulinska pumpa (Slog „59“, redni broj 35)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako pacijent koristi inzulinsku pumpu, ili „0“ (Ne) ako ju ne koristi.

 

25.   Sistolički tlak (Slog „59“, redni broj 26)

Upisuje se dvoznamenkasti ili troznamenkasti broj.

 

26.   Dijastolički tlak (Slog „59“, redni broj 27)

Upisuje se dvoznamenkasti ili troznamenkasti broj.

 

27.   Naziv i dnevna doza lijeka za kontrolu arterijskog tlaka (Slog „59“, redni broj 28)

Navesti sve lijekove za kontrolu arterijskog tlaka koje pacijent uzima. ATK kôd lijeka. Uz ATK kôd navesti i dnevnu dozu svakog lijeka koji pacijent uzima, troznamenkasti do peteroznamenkasti brojevi.

 

28.   IM u proteklih 12 mjeseci (Slog „59“, redni broj 29)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako je pacijent imao infarkt miokarda u zadnjih 12 mjeseci, ili „0“ (Ne) ako nije.

 

29.   CVI u proteklih 12 mjeseci (Slog „59“, redni broj 30)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako je pacijent imao moždani udar u zadnjih 12 mjeseci, ili „0“ (Ne) ako nije.

 

30.   Ukupni kolesterol (Slog „59“, redni broj 31)

Upisuje se vrijednost ukupnog kolesterola, decimalni brojevi 0-9.

 

31.   HDL kolesterol (Slog „59“, redni broj 32)

Upisuje se vrijednost HDL kolesterola, decimalni brojevi 0-9.

 

32.   LDL kolesterol (Slog „59“, redni broj 33)

Upisuje se vrijednost LDL kolesterola, decimalni brojevi 0-9.

 

33.   Trigliceridi (Slog „59“, redni broj 34)

Upisuje se vrijednosti triglicerida, decimalni brojevi 0-9.

 

34.   NAFLD/ NASH u proteklih 12 mjeseci (Slog „59“, redni broj 35)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako je pacijent imao NAFLD/ NASH u zadnjih 12 mjeseci, ili „0“ (Ne) ako nije.

 

35.   Naziv i dnevna doza lijeka za kontrolu lipida (Slog „59“, redni broj 36)

Navesti sve lijekove za kontrolu lipida koje pacijent uzima. ATK kôd lijeka. Uz ATK kôd navesti i dnevnu dozu svakog lijeka koji pacijent uzima, troznamenkasti do peteroznamenkasti brojevi.

 

36.   Albumin (urin) (Slog „59“, redni broj 37)

Upisuje se vrijednost albumina u urinu, decimalni brojevi 0-9.

 

37.   Proteini (urin) (Slog „59“, redni broj 38)

Upisuje se vrijednost proteina u urinu, decimalni brojevi 0-9.

 

38.   Kreatinin (serum) (Slog „59“, redni broj 39)

Upisuje se vrijednost kreatinina u serumu, decimalni brojevi 0-9.

 

39.   Omjer albumin/ kreatinin (urin) (Slog „59“, redni broj 40)

Upisuje se omjer albumina/ reatinina u urinu, decimalni brojevi 0-9.

 

40.   Proc. glomerularna filtracija (Slog „59“, redni broj 41)

Decimalni brojevi 0-9. Izračun temeljem upisanih podataka.

 

41.   Oftalmoskopija (Slog „59“, redni broj 42)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako su pacijentu pregledane oči u zadnjih 12 mjeseci, ili „0“ (Ne) ako nisu.

 

42.   Nalaz očnog fundusa – retinopatija (Slog „59“, redni broj 43)

Označiti ima li pacijent znakove dijabetičke retinopatije (bilo na lijevom, desnom ili oba oka).

 

43.   Nalaz očnog fundusa – makulopatija (Slog „59“, redni broj 44)

Označiti ako ima znakova makulopatije (bilo na lijevom, desnom ili oba oka).

 

44.   Druga bolest oka (Slog „59“, redni broj 45)

Označiti ako postoji druga bolest oka.

 

45.   MKB10 (Slog „59“, redni broj 46)

Upisati MKB10 dijagnozu druge bolesti oka.

 

46.   Pregled stopala (Slog „59“, redni broj 47)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako su pacijentu pregledana stopala u zadnjih 12 mjeseci, ili „0“ (Ne) ako nisu.

 

47.   Normalan osjet vibracije (Slog „59“, redni broj 48)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako pacijent ima normalan osjet vibracije na oba stopala, ili „0“ (Ne) ako nema (bilo na lijevom, desnom ili oba stopala).

 

48.   Normalan osjet monofilamenta (Slog „59“, redni broj 49)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako pacijent ima normalan osjet monofilamenta na oba stopala, ili „0“ (Ne) ako nema (bilo na lijevom, desnom ili oba stopala).

 

49.   Arterijske pulzacije prisutne (Slog „59“, redni broj 50)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako pacijent ima prisutne arterijske pulzacije na oba stopala, ili „0“ (Ne) ako nema (bilo na lijevom, desnom ili oba stopala).

 

50.   Dijabetička polineuropatija u proteklih 12 mjeseci (Slog „59“, redni broj 51)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako je pacijent u proteklih 12 mjeseci imao dijabetičku polineuropatiju (bilo na lijevom, desnom ili oba stopala), ili „0“ (Ne) ako ju nije imao niti na jednom stopalu.

 

51.   Zacijeljeni vrijed u proteklih 12 mjeseci (Slog „59“, redni broj 52)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako je pacijent u proteklih 12 mjeseci imao zacijeljeni vrijed (bilo na lijevom, desnom ili oba stopala), ili „0“ (Ne) ako ga nije imao niti na jednom stopalu.

 

52.   Akutni vrijed/ gangrena u proteklih 12 mjeseci (Slog „59“, redni broj 53)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako je pacijent u proteklih 12 mjeseci imao akutni vrijed/gangrenu (bilo na lijevom, desnom ili oba stopala), ili „0“ (Ne) ako ga nije imao niti na jednom stopalu.

 

53.   Premoštenje/ angioplastika u proteklih 12 mjeseci (Slog „59“, redni broj 70)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako je pacijent u proteklih 12 mjeseci imao premoštenje/ angioplastiku (bilo na lijevom, desnom ili oba stopala), ili „0“ (Ne) ako ga nije imao niti na jednom stopalu.

 

54.   Amputacija udova u proteklih 12 mjeseci (Slog „59“, redni broj 71)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako je pacijent u proteklih 12 mjeseci imao amputaciju udova (bilo na lijevom, desnom ili oba stopala), ili „0“ (Ne) ako ju nije imao niti na jednom stopalu.

 

55.   Ako je pacijent imao amputaciju udova u proteklih 12 mjeseci (Slog „59“, redni broj 72)

Upisati koji dio noge je pacijentu amputiran. Upisuje se šifra – „1“ (Dio stopala/ stopalo) ako je pacijentu u proteklih 12 mjeseci amputiran dio stopala ili stopalo, „2“ (Potkoljenično) ako je imao potkoljeničnu amputaciju, ili „3“ (Natkoljenično) ako je imao natkoljeničnu amputaciju.

 

DIAB SLOG („59“)