Dijabetes

Upute za ispunjavanje prijave hospitalizacije pacijenata s dijabetesom (JZ-DIAB)

Ispunjava se za sve hospitalizirane pacijente s dijabetesom iz raspona dijagnoza E10-E14  ili O24 prema MKB-10 klasifikaciji.

JZ-DIAB prijava se sastoji od dva retka:

·         “41” – osnovni slog prijave

·         “59” – DIAB slog

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE DIAB SLOGA („59“)

1.       Tip dijabetesa (Slog „59“, redni broj 2)

Zapisuje se u slučaju da pacijent ima u glavnoj ili ostaloj dijagnozi E10-E14 ili O24 i to na sljedeći način:

E10(.*) Tip 1

E11(.*) Tip 2

E12(.*) Drugi

E13(.*) Drugi

E14(.*) Neodređen

O24(.*) Gestacijski

 

2.       Datum postavljanja dijagnoze bolesti (Slog „59“, redni broj 3)

Upisuju se datum od kojeg pacijent ima dijebetes.

 

3.       Tjelesna visina (Slog „59“, redni broj 4)

Upisuje se u centimetrima, dvoznamenkasti ili troznamenkasti broj.

 

4.       Tjelesna masa (Slog „59“, redni broj 5)

Upisuje se u kilogramima, dvoznamenkasti ili troznamenkasti broj.

 

5.       Opseg struka (Slog „59“, redni broj 6)

Upisuje se u centimetrima, dvoznamenkasti ili troznamenkasti broj.

 

6.       ITM kg/m2 (Slog „59“, redni broj 7)

Upisuje se indeks tjelesne mase, dvoznamenkasti broj. Izračun temeljem upisanih podataka.

 

7.       Pušenje (Slog „59“, redni broj 8)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako je pacijent pušač, „0“ (Ne) ako nije pušač, „2“ (Bivši) ako je bivši pušač.

 

8.       Konzumiranje alkohola  (Slog „59“, redni broj 9)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako pacijent pije alkohol, ili „0“ (Ne) ako ne pije alkohol.

 

9.       Redovita tjelesna aktivnost  (Slog „59“, redni broj 10)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako je pacijent redovito tjelesno akrivan, ili „0“ (Ne) ako nije.

 

10.   Pridržavanje dijabetičke dijete  (Slog „59“, redni broj 11)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako se pacijent pridržava dijabetičke dijete, „2“ (Djelomično) ako se djelomično pridržava, „0“ (Ne) ako ne.

 

11.   Suradljivost bolesnika  (Slog „59“, redni broj 12)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako je pacijent suradljiv, „2“ (Djelomično) ako je djelomično suradljiv, „0“ (Ne) ako nije.

 

12.   Samokontrola glikemije (Slog „59“, redni broj 13)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako pacijent provodi samokontrolu, ili „0“ (Ne) ako ne provodi.

 

13.   Broj mjerenja GUP/tjedan (Slog „59“, redni broj 14)

Upisuje se jednoznamenkasti ili dvoznamenkasti broj mjerenja GUP-a na tjednoj bazi.

 

14.   GUP-nt mmol/L (Slog „59“, redni broj 15)

Upisuje se glukoza na tašte, decimalni brojevi od 0-9.

 

15.   GUP-pp mmol/L (Slog „59“, redni broj 16)

Upisuje se glukoza nakon obroka, decimalni brojevi od 0-9.

 

16.   HbA1c % (Slog „59“, redni broj 17)

Upisuje se vrijednost HbA1c %, decimalni brojevi 0-9.

 

17.   HbA1c mmol/mol (Slog „59“, redni broj 18)

Upisuje se vrijednost HbA1c mmol/mol, decimalni brojevi 0-9.

 

18.   Pregled dijabetologa u proteklih 12 mjeseci (Slog „59“, redni broj 19)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako je pacijent pregledan, ili „0“ (Ne) ako nije.

 

19.   Hospitalizacija u proteklih 12 mjeseci (Slog „59“, redni broj 20)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako je pacijent hospitaliziran, ili „0“ (Ne) ako nije.

 

20.   Hipoglikemija/ 3 mjeseca (Slog „59“, redni broj 21)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako je pacijent u zadnja 3 mjeseca imao hipoglikemiju, ili „0“ (Ne) ako nije.

 

21.   Teška hipoglikemija/ 3 mjeseca (Slog „59“, redni broj 22)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako je pacijent u zadnja 3 mjeseca imao tešku hipoglikemiju, ili „0“ (Ne) ako nije.

 

22.   Nazivi lijekova za kontrolu glikemije (Slog „59“, redni broj 23)

Navode se svi lijekovi za kontrolu glikemije koje pacijent uzima, prema važećim ATK kodovima. Za kontrolu glikemije koriste se ATK kodovi koji počinju s A10. Moguć unos do 10 lijekova.

 

23.   Dnevna doza lijeka za kontrolu glikemije (Slog „59“, redni broj 24)

Navesti dnevnu dozu svakog lijeka koji pacijent uzima. Troznamenkasti do peteroznamenkasti brojevi. Unesti cijeli broj. Jedinice dnevne doze iste su kao i jedinice na pakiranju.

 

24.   Kontinuirano mjerenje vrijednosti glukoze (Slog „59“, redni broj 25)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako je prisutno kontinuirano mjerenje, ili „0“ (Ne) ako nije.

 

25.   Inzulinska pumpa (Slog „59“, redni broj 26)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako pacijent koristi inzulinsku pumpu, ili „0“ (Ne) ako ju ne koristi.

 

26.   Sistolički arterijski tlak (Slog „59“, redni broj 27)

Upisuje se dvoznamenkasti ili troznamenkasti broj.

 

27.   Dijastolički arterijski tlak (Slog „59“, redni broj 28)

Upisuje se dvoznamenkasti ili troznamenkasti broj.

 

28.   Nazivi lijekova za kontrolu arterijskog tlaka (Slog „59“, redni broj 29)

Navode se svi lijekovi za kontrolu arterijskog tlaka koje pacijent uzima prema važećim ATK kodovima. Za kontrolu glikemije koriste se ATK kodovi koji počinju s C02, C03,C07, C08 i C09. Moguć unos do 10 lijekova.

 

29.   Dnevna doza lijeka za kontrolu arterijskog tlaka (Slog „59“, redni broj 30)

Navesti dnevnu dozu svakog lijeka koji pacijent uzima. Troznamenkasti do peteroznamenkasti brojevi. Unesti cijeli broj. Jedinice dnevne doze iste su kao i jedinice na pakiranju.

 

30.   IM u proteklih 12 mjeseci (Slog „59“, redni broj 31)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako je pacijent imao infarkt miokarda u zadnjih 12 mjeseci, ili „0“ (Ne) ako nije.

 

31.   CVI u proteklih 12 mjeseci (Slog „59“, redni broj 32)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako je pacijent imao moždani udar u zadnjih 12 mjeseci, ili „0“ (Ne) ako nije.

 

32.   Ukupni kolesterol (Slog „59“, redni broj 33)

Upisuje se vrijednost ukupnog kolesterola, decimalni brojevi 0-9.

 

33.   HDL kolesterol (Slog „59“, redni broj 34)

Upisuje se vrijednost HDL kolesterola, decimalni brojevi 0-9.

 

34.   LDL kolesterol (Slog „59“, redni broj 35)

Upisuje se vrijednost LDL kolesterola, decimalni brojevi 0-9.

 

35.   Trigliceridi (Slog „59“, redni broj 36)

Upisuje se vrijednosti triglicerida, decimalni brojevi 0-9.

 

36.   NAFLD/ NASH (Slog „59“, redni broj 37)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako je pacijent imao NAFLD/ NASH, ili „0“ (Ne) ako nije.

 

37.   Nazivi lijekova za liječenje dislipidemije (Slog „59“, redni broj 38)

Navode se svi lijekovi za kontrolu dislipidemije koje pacijent uzima prema važećim ATK kodovima. Za kontrolu glikemije koriste se ATK kodovi koji počinju s C10. Moguć unos do 10 lijekova.

 

38.   Dnevna doza lijeka za liječenje dislipidemije (Slog „59“, redni broj 39)

Navesti dnevnu dozu svakog lijeka koji pacijent uzima. Troznamenkasti do peteroznamenkasti brojevi. Unesti cijeli broj. Jedinice dnevne doze iste su kao i jedinice na pakiranju.

 

39.   Albumin (urin) (Slog „59“, redni broj 40)

Upisuje se vrijednost albumina u urinu, decimalni brojevi 0-9.

 

40.   Proteini (urin) (Slog „59“, redni broj 41)

Upisuje se vrijednost proteina u urinu, decimalni brojevi 0-9.

 

41.   Kreatinin (serum) (Slog „59“, redni broj 42)

Upisuje se vrijednost kreatinina u serumu, decimalni brojevi 0-9.

 

42.   Omjer albumin/ kreatinin (urin) (Slog „59“, redni broj 43)

Upisuje se omjer albumina/ reatinina u urinu, cijeli brojevi, jednoznamenkasti, dvoznamenkasti ili troznamenkasti.

 

43.   Proc. glomerularna filtracija (Slog „59“, redni broj 44)

Decimalni brojevi 0-9. Izračun temeljem upisanih podataka.

 

44.   Izvršen pregled očnog fundusa oftalmoskopom (Slog „59“, redni broj 45)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako su pacijentu pregledane oči u zadnjih 12 mjeseci, ili „0“ (Ne) ako nisu.

 

45.   Nalaz očnog fundusa – retinopatija (Slog „59“, redni broj 46)

Označiti ima li pacijent znakove dijabetičke retinopatije (bilo na lijevom, desnom ili oba oka). Upisuje se šifra „1“ (Bez podataka), „2“ (Bez znakova dijabetičke retinopatije), „3“ (Dijabetička retinopatija – neproliferativna), ili „4“ (Dijabetička retinopatija – proliferativna).

 

46.   Nalaz očnog fundusa – makulopatija (Slog „59“, redni broj 47)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako pacijent ima znakova makulopatije (bilo na lijevom, desnom ili oba oka), ili „0“ (Ne) ako nema.

 

47.   Klinički pregled stopala (Slog „59“, redni broj 48)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako su pacijentu pregledana stopala u zadnjih 12 mjeseci, ili „0“ (Ne) ako nisu.

 

48.   Normalan osjet vibracije (Slog „59“, redni broj 49)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako pacijent ima normalan osjet vibracije na oba stopala, ili „0“ (Ne) ako nema (bilo na lijevom, desnom ili oba stopala).

 

49.   Normalan osjet monofilamenta (Slog „59“, redni broj 50)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako pacijent ima normalan osjet monofilamenta na oba stopala, ili „0“ (Ne) ako nema (bilo na lijevom, desnom ili oba stopala).

 

50.   Periferne arterijske pulzacije prisutne (Slog „59“, redni broj 51)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako pacijent ima prisutne arterijske pulzacije na oba stopala, ili „0“ (Ne) ako nema (bilo na lijevom, desnom ili oba stopala).

 

51.   Dijabetička polineuropatija u posljednjih 12 mjeseci (Slog „59“, redni broj 52)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako je pacijent imao dijabetičku polineuropatiju (bilo na lijevom, desnom ili oba stopala), ili „0“ (Ne) ako ju nije imao niti na jednom stopalu.

 

52.   Zacijeljeni vrijed u proteklih 12 mjeseci (Slog „59“, redni broj 53)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako je pacijent u proteklih 12 mjeseci imao zacijeljeni vrijed (bilo na lijevom, desnom ili oba stopala), ili „0“ (Ne) ako ga nije imao niti na jednom stopalu.

 

53.   Akutni vrijed/ gangrena u proteklih 12 mjeseci (Slog „59“, redni broj 54)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako je pacijent u proteklih 12 mjeseci imao akutni vrijed/gangrenu (bilo na lijevom, desnom ili oba stopala), ili „0“ (Ne) ako ga nije imao niti na jednom stopalu.

 

54.   Premoštenje/ angioplastika u proteklih 12 mjeseci (Slog „59“, redni broj 55)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako je pacijent u proteklih 12 mjeseci imao premoštenje/ angioplastiku (bilo na lijevom, desnom ili oba stopala), ili „0“ (Ne) ako ga nije imao niti na jednom stopalu.

 

55.   Amputacija udova u proteklih 12 mjeseci (Slog „59“, redni broj 56)

Upisuje se šifra – „1“ (Da) ako je pacijent u proteklih 12 mjeseci imao amputaciju udova (bilo na lijevom, desnom ili oba stopala), ili „0“ (Ne) ako ju nije imao niti na jednom stopalu.

 

56.   Ako je pacijent imao amputaciju udova u proteklih 12 mjeseci (Slog „59“, redni broj 57)

Upisati koji dio noge je pacijentu amputiran. Upisuje se šifra – „1“ (Dio stopala/ stopalo) ako je pacijentu u proteklih 12 mjeseci amputiran dio stopala ili stopalo, „2“ (Potkoljenično) ako je imao potkoljeničnu amputaciju, ili „3“ (Natkoljenično) ako je imao natkoljeničnu amputaciju.

DIAB SLOG (“59”)