Helpdesk za biocide

Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog Parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu u uporabi biocidnih proizvoda predviđeno je da svaka država članica Europske unije u okviru svojih nadležnosti organizira Službu za pomoć (Helpdesk) čija je prvenstvena zadaća pomoći gospodarstvenicima u razumijevanju i primjeni spomenute uredbe. Uredba je na snazi od 1. 09. 2013. godine te omogućuje da se odobrenje za proizvod može zatražiti od nadležnog tijela jedne članice EU kao što je propisano Direktivom 98/8/EZ, ali i u više članica istovremeno. Uredba propisuje da se za neke vrste biocidnog proizvoda može zatražiti odobrenje od ECHA-e i tada odobrenje vrijedi u svim članicama EU. U tijeku je donošenje nekoliko pravilnika na temelju kojih će se izdavati odobrenja za stavljanje biocidnih proizvoda na tržište. Ovaj trenutak, do donošenja novih Pravilnika, nadležno tijelo obavlja notifikaciju biocidnih proizvoda na tržištu RH i to za one biocidne proizvode čija je aktivna tvar još u procesu revizije na razini EU ili je već odobrena i nalazi se u Prilogu  I., I.A i I.B (Direktiva 98/8/EC) ili na Popisu aktivnih tvari Unije (Uredba (EU) br. 528/2012).

Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima (NN 5/2014) sadrži aktivne tvari za koje je završen proces revizije prema pravilima Direktive 98/8/EZ.

Od stupanja na snagu Uredbe (EU) br. 528/2012 nove aktivne tvari koje će biti dopuštene u biocidnim proizvodima objavljivat će se u Provedbenim uredbama Komisije.

Pitanja vezana uz biocidne proizvode možete nam postavljati ovdje.