Služba za javno zdravstvo

Voditelj službe

Željka Draušnik, dr. med., univ. mag. med.
specijalistica javnozdravstvene medicine

Zadaci Službe za javno zdravstvo su praćenje i analiza zdravstvenih pokazatelja za sve dobne skupine stanovništva te praćenje i analiza podataka o resursima u zdravstvu, zdravstvenoj ekonomici i funkcioniranju zdravstvenih sustava i načinu rada zdravstva.

Služba koordinira, stručno usmjerava i nadzire rad zavoda za javno zdravstvo županija u djelatnosti javnog zdravstva te prati pokazatelje vulnerabilnih skupina i predlaže mjere za unapređenje njihovog zdravlja, kvalitete života i izjednačavanje mogućnosti.

U suradnji sa Službom za epidemiologiju se prate demografski i vitalno-statistički pokazatelji. Temeljem navedenog Služba predlaže i sudjeluje u provođenju aktivnosti u cilju zaštite i unapređenja zdravlja, smanjenja pobola, prijevremenog umiranja i patnje vezane uz bolest, kao i racionalizacije u organizaciji i provođenju zdravstvene zaštite.

Služba kroz svoje odjele i odsjeke, a temeljem Zakona o državnoj statistici, godišnjeg Programa statističkih istraživanja te Zakona o hrvatskom registru o osobama s invaliditetom obavlja statistička istraživanja iz područja zdravstva u svrhu praćenja i ocjene zdravstvenog stanja pučanstva, te organizacije i rada zdravstvenih djelatnosti. Odgovorna je za planiranje službenih statističkih istraživanja iz područja zdravstva, njihovo provođenje, prikupljanje i obradu podataka te objavu i diseminaciju rezultata. Rezultati se redovito godišnje objavljuju u Zdravstveno-statističkom ljetopisu Republike Hrvatske i tematskim izvješćima dostupnima na internetskim stranicama Zavoda. Služba na zahtjev dostavlja i dodatne podatke i analize Ministarstvu zdravstva i drugim tijelima državne uprave i lokalne samouprave, zdravstvenim ustanovama, istraživačima, medijima i ostalim zainteresiranima.

Temeljem praćenja i analize zdravstveno-informacijskim sustavom Služba sudjeluje u izradi programa mjera zdravstvene zaštite, zdravstvenih standarda i promicanja zdravlja. Podaci se godišnje dostavljaju međunarodnim organizacijama: Regionalnom uredu Svjetske zdravstvene organizacije u Kopenhagenu, Središnjem uredu Svjetske zdravstvene organizacije u Ženevi, Statističkom uredu EU-a (EUROSTAT), Međunarodnoj organizaciji rada (ILO), Ujedinjenim narodima (UN) te drugim međunarodnim organizacijama.
Služba je i referentno mjesto za dostavljanje parametara o osobama s invaliditetom u UN, sudjeluje u radu Tehničke skupine za zdravstvenu statistiku Eurostata i odgovorna je za kontinuirano usklađivanje statističkih istraživanja iz područja zdravstva sa zahtjevima EU-a.

Služba također sudjeluje u provedbi, koordinaciji, praćenju, analizi i unapređenju provedbe Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti.

Spajanjem baze Registra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata s Godišnjom bazom hospitalizacija i ostalim bazama podataka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prati se, proučava i izvješćuje o zdravstvenom stanju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

 

Više o Službi …

Odjel za istraživanje i praćenje zdravstvene zaštite majki i predškolske djece

 • Odsjek za praćenje perinatalne zdravstvene zaštite
 • Odsjek za zdravstvenu zaštitu djece predškolske dobi

Odjel za zdravstvenu ekonomiku

 • Odsjek za praćenje financijskih zdravstvenih pokazatelja
 • Odsjek za zdravstveno-ekonomske analize

Odjel za ljudske i materijalne resurse u zdravstvu

 • Odsjek za registre zdravstvenih djelatnika te zdravstvenih ustanova i opreme

Odjel za primarnu zdravstvenu zaštitu

 • Odsjek za obiteljsku medicinu i hitnu medicinsku pomoć
 • Odsjek za praćenje primarne zdravstvene zaštite dojenčadi i male djece
 • Odsjek za medicinsku etiku i prava pacijenata
 • Odsjek za patronažu, kućnu njegu i druge djelatnosti

Odjel za specijalističko-konzilijarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu

 • Odsjek za specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu
 • Odsjek za bolničku zdravstvenu zaštitu

Odjel za zaštitu zdravlja vulnerabilnih skupina

 • Odsjek za istraživanje i razvoj područja invaliditeta s registrom osoba s invaliditetom

Odjel za praćenje i analizu zaštite zdravlja starijih i ostalih vulnerabilnih skupina

 • Odsjek za preventivne programe probira u dječjoj populaciji
 • Odsjek za smanjenje nejednakosti u zdravlju

Odjel za zaštitu i liječenje usta i zubi